Spis treści i streszczenie nr 5/2023

Spis treści

Edyta Sendrowicz, Krystian Banet – Koncepcja zmian obsługi transportowej obszaru Prądnik Czerwony Wschód w Krakowie

Urszula Duda-Wiertel, Grzegorz Romaniak – Wpływ opłaty postojowej na warunki parkowania w śródmieściu – przypadek Szczecina

Karina Wcisło, Jan Aleksandrowicz – Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w transporcie miejskim

Michał Małysz – Wskaźnik KED jako indykator zmian kolejowej dostępności czasowej na przykładzie trasy Wrocław – Przemyśl

 

Streszczenia

Edyta Sendrowicz, Krystian Banet

Koncepcja zmian obsługi transportowej obszaru Prądnik Czerwony Wschód w Krakowie

Streszczenie:  Zrównoważona mobilność to najważniejszy element nowoczesnego transportu, której celem jest zmniejszenie podróży realizowanych transportem indywidualnym a zwiększenie liczby podróży innymi, bardziej ekologicznymi środkami transportu. Miasta coraz bardziej rozbudowują swoją infrastrukturę dla podróży pieszych i rowerowych, ale w dalszym ciągu są obszary, w których występują problemy związane z niesprzyjającymi warunkami dla takiego ruchu. W wielu miejscach nie ma również odpowiednich warunków dla przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności. W niniejszym artykule został przedstawiony, na podstawie obserwacji przeprowadzonych podczas inwentaryzacji, obszar Prądnik Czerwony Wschód w Krakowie. Oprócz inwentaryzacji, jako element wspomagający w planowaniu koncepcji zmian transportu indywidualnego, transportu publicznego oraz poprawy warunków dla ruchu rowerowego, podróży pieszych i osób o ograniczonej mobilności, przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób zamieszkujących oraz odwiedzających analizowany obszar. 

Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, transport indywidualny, transport publiczny, ruch rowerowy, ruch pieszy

 

Urszula Duda-Wiertel, Grzegorz Romaniak

Wpływ opłaty postojowej na warunki parkowania w śródmieściu – przypadek Szczecina

Streszczenie:  W artykule opisano wpływ opłaty  postojowej na warunki parkowania na przykładzie Szczecina, gdzie z powodów organizacyjnych czasowo zniesiono obowiązek uiszczania opłaty za postój w newralgicznym obszarze śródmieścia. Na kilka dni przed wprowadzeniem zmian oraz w okresie, w którym opłaty już nie obowiązywały, przeprowadzono badania parkowania, dzięki którym ustalono, jak ta zmiana funkcjonowania systemu parkingowego wpłynęła na warunki parkowania w tym obszarze. Porównanie podstawowych parametrów parkowania na miejscach przykrawężnikowych w obszarze Starego Miasta w Szczecinie, potwierdziło założenia i obawy o niekorzystny wpływ czasowej przerwy w poborze opłat za postój pojazdów w przestrzeni tamtejszych ulic na warunki parkowania. Dzięki wnioskom z przeprowadzonych badań, przypadek Szczecina może zostać uznany za kolejny z wielu przykładów potwierdzających efektywność finansowych narzędzi zarządzania dostępem do infrastruktury parkingowej.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, opłaty parkingowe, zniesienie opłat parkingowych

 

Karina Wcisło, Jan Aleksandrowicz

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w transporcie miejskim

Streszczenie:

Artykuł poświęcono problemowi cyberbezpieczeństwa w transporcie miejskim. Omówione zostały zagrożenia, jakie związane są z udostępnianiem i przesyłaniem informacji w sieci internetowej na temat elementów systemu transportowego. W artykule przedstawiono elementy miejskiego systemu transportowego najbardziej narażone na ataki cybernetyczne oraz podjęto się próby przedstawienia sposobów przeciwdziałania im. Analizę zagrożeń cybernetycznych w artykule przeprowadzono dla: systemów informacji pasażerskiej, planerów podróży, systemów nawigacji drogowej, systemów sterowania ruchem drogowym, automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz systemów opłat parkingowych i sprzedaży biletów.  W artykule opisane zostały skutki udanych ataków oraz przykłady tego typu działań, które miały już miejsce na terenie Polski. Artykuł zakończono podsumowaniem i wnioskami będącymi wstępem do dalszych prac nad opracowaniem standardów mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym w transporcie miejskim. 

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, transport miejski, zagrożenia cybernetyczne

 

Michał Małysz 

Wskaźnik KED jako indykator zmian kolejowej dostępności czasowej na przykładzie trasy Wrocław – Przemyśl 

Streszczenie:

Układ osadniczy Polski z ponadprzeciętną gęstością zaludnienia południowych regionów wymusza istnienie sprawnej sieci transportowej w tej części kraju. W ostatnich latach kolej pasażerska jest coraz bardziej cenionym środkiem transportu, w tym w przejazdach międzyregionalnych, czego obrazem jest m. in. wysoki popyt na przejazdy na trasie z Wrocławia do Przemyśla i z powrotem. Poprawie uległy liczne aspekty podróżowania pociągiem na ww. trasie. Jest to zarazem konsekwencja wieloaspektowego rozwoju, m. in. skrócenia czasu jazdy
i poprawy komfortu podróżowania, ilustrowanych zarówno przez dane ilościowe, jak i jakościowe. Celem artykułu jest wykorzystanie proponowanego autorskiego wskaźnika KED (Kolejowej Efektywności Dostępności) do śledzenia zmian czasowej dostępności transportowej na przykładzie ww. trasy.  Jest on wskaźnikiem syntetycznym, tworzonym przez odpowiednie wskaźniki cząstkowe odpowiadające za wielkość przejeżdżanego dystansu, czas jazdy, godziny rozpoczęcia i końca podróży. Bazuje na wskaźniku KED
i stanowi jego rozwinięcie, przyjmując jednocześnie teoretyczne wielkości wzorcowe równe 100. Oznaczają one możliwość przejazdu.  Wielkości powyżej 50 należy rozumieć jako te, które obrazują połączenia bardzo efektywne i pozwalające na przejazd całej trasy przed południem. Zmiany w aspekcie czasu zostały przedstawione poprzez wartości liczbowe, które również porównano z innymi czynnikami efektywności kolei pasażerskiej, badając ich współzależność. 

Słowa kluczowe:  transport kolejowy, pociągi międzyregionalne, wskaźnik KED,