Spis treści i streszczenie numeru 2/2017

Do pobrania: 2/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL

Mateusz Pietruch – Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie

Maciej Górz – Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia

Lidia Zielińska – Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska

Piotr Bielański – Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie

Jan Paszkowski, Tomasz Kulpa – Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie

 

Streszczenia

 

Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński

Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL

Streszczenie: Zdecydowana większość podróży odbywana samochodem rozpoczyna się i kończy na parkingu, gdzie każde miejsce postojowe zużywa w przybliżeniu około 15 m2 powierzchni, a przeciętny kierowca w ciągu dnia wykorzystuje od 2 do 5 miejsc postojowych. Deficyt miejsc parkingowych powoduje, że kierowcy w poszukiwaniu wolnego miejsca przyczyniają się do powstawania zatorów komunikacyjnych oraz zwiększają ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem pieszych. Umiejętne i skuteczne zarządzanie przestrzenią parkingową ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców miast, zmianę zachowań i środków transportowych, a zarazem stanowi wyznacznik rozwoju obszarów zurbanizowanych i ich systemów transportu. Niniejszy artykuł przedstawia założenia oraz rezultaty realizowanego przez Gminę Miejską Kraków międzynarodowego projektu pn. PUSH&PULL – Parking management and incentives as successful and proven strategies for energy-efficient urban transport, którego celem jest m.in. opracowanie katalogu innowacyjnych i sprawdzonych działań związanych z zarządzaniem przestrzenią parkingową, w tym przetestowanie wybranych rozwiązań oraz wdrożenie tzw. podstawowego mechanizmu finansowania, który zakłada, że część dochodów z parkowania zostanie przeznaczona na promocję zrównoważonego transportu w mieście.

Słowa kluczowe: systemy transportowe, transport zrównoważony, zarządzanie parkowaniem

 

Mateusz Pietruch

Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie

Streszczenie: Wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe jest jedną z głównych konsekwencji gwałtownego rozwoju motoryzacji. Niesie to za sobą liczne konsekwencje, widoczne na co dzień w przestrzeni polskich miast. Niejednokrotnie problemy związane z parkowaniem są trudniejsze do rozwikłania niż problemy związane z poruszaniem się. Wynika to z ogromnej terenochłonności klasycznych parkingów. Kształtowanie polityki parkingowej miasta niesie ze sobą wiele problemów, związanych m.in. z odmiennymi oczekiwaniami wielu grup społecznych (mieszkańców, pracowników danego rejonu), niskiej elastyczności w zakresie możliwości kształtowania stref płatnego parkowania. Dodatkową trudnością jest specyfika prowadzenia samych badań parkingowych. Miasta natomiast niejednokrotnie traktują funkcjonowanie stref jako potencjalny wpływ do budżetu bez wnikliwej analizy funkcjonowania obszaru po wprowadzeniu opłat. Niniejszy artykuł jest próbą zbadania różnych problemów występujących w różnych częściach stref płatnego parkowania oraz pokazania, iż różne rejony, w których uiszczenie opłat za parkowanie ma charakter obligatoryjny, charakteryzują się odmiennymi wskaźnikami dotyczącymi parkowania. W artykule podjęta została także próba wyciągnięcia wniosków z funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz określenia rekomendacji w zakresie zmian prawnych  i organizacyjnych.

Słowa kluczowe: parkowanie, Kraków, strefa płatnego parkowania

 

Maciej Górz

Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia

Streszczenie: Systemy BRT (Bus Rapid Transit) od 40 lat cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie w młodych miastach Ameryki Południowej i Azji. Pojemne, często dwuprzegubowe pojazdy poruszają się wygrodzonymi pasami autobusowymi i obsługują pasażerów na przystankach wyposażonych w bramki. Dzięki szybkiej wymianie pasażerów i bezwzględnemu priorytetowi przejazdu uzyskuje się prędkości handlowe rzędu 27 km/h. BRT może stanowić podstawę transportu miejskiego i pełnić funkcję urbanizacyjną, podobnie jak metro (brazylijska Kurytyba) lub być komplementarnym dodatkiem do sieci kolei miejskiej (australijskie Brisbane). W Polsce wprowadzenie systemu rozważają Warszawa i Kraków. W polskich realiach szczególnie dobrze uwarunkowane do obsługi przez metrobusy są osiedla blokowe. Wprowadzenie systemu powinny rozważyć miasta powyżej 150 tysięcy mieszkańców, nieposiadające linii tramwajowych. Dla zachowania efektywności metrobusu kluczowe jest trzymanie się jego fundamentalnych założeń i nie uleganie kompromisom.

Słowa kluczowe: Metrobus, BRT, wydzielony pas autobusowy

 

Lidia Zielińska

Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem zasadności montowania na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną dodatkowych liczników czasu, odmierzających czas do zmiany sygnału. Przeanalizowane zostały również podobne rozwiązania stosowane na świecie oraz uregulowania prawne obowiązujące w Polsce. Z uwagi na brak ogólnodostępnych badań świadczących na korzyść lub niekorzyść stosowania liczników czasu, przeprowadzone zostały autorskie badania na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Szczecińskiej w Słupsku oraz ankiety wśród pieszych i kierowców Słupska. Celem badań jest sprawdzenie zachowania się kierowców w podobnych sytuacjach występujących na skrzyżowaniach z zainstalowanymi licznikami czasu, jak i na skrzyżowaniach o zbliżonym natężeniu ruchu bez liczników.

Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, bezpieczeństwo ruchu drogowego, liczniki czasu.

 

Piotr Bielański

Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości usprawnienia ruchu autobusów na ciągu ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie. Dokonano analizy stanu istniejącego badając czasy przejazdu pojazdów transportu zbiorowego, napełnienie w autobusach oraz natężenie ruchu kołowego na analizowanym ciągu. Opierając się na analizie i prowadzonych obserwacjach wskazano miejsca, które generują straty czasu podczas przejazdu autobusów. Na tej podstawie wskazano możliwe rozwiązania (wydzielone pasy autobusowe czy śluzy), które mogą przyczynić się do poprawy punktualności oraz spadku traconego czasu.

Słowa kluczowe: wydzielone pasy autobusowe, transport publiczny, priorytety dla autobusów

 

Jan Paszkowski,   Tomasz Kulpa

Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie

Streszczenie: W Krakowie, ze względu na zwartą zabudowę w śródmieściu, dąży się do wprowadzania działań na rzecz zrównoważonej mobilności. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane rozwiązania wraz z ich oceną. Pierwszym przykładem jest wprowadzenie strefy pieszej na ulicy Grodzkiej, natomiast drugim – zmiana organizacji ruchu na I obwodnicy. W pierwszym z rozwiązań, wprowadzono strefę A (strefa ruchu pieszego) na odcinku ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z ulicą Poselską do skrzyżowania z ulicą św. Idziego. Ocena tego rozwiązania polegała na sprawdzeniu, czy ograniczenie dojazdu samochodem wpłynęło na zmniejszenie przychodów podmiotów gospodarczych funkcjonujących przy ulicy Grodzkiej. Analizie poddano wpływy z podatków przed i po zmianie organizacji ruchu. Drugie rozwiązanie polegało na zmianie organizacji ruchu wokół Plant. Wraz z przebudową ulic: Podwale, Straszewskiego oraz Basztowej wprowadzono ruch jednokierunkowy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla samochodów, a wewnętrzną jezdnię zamieniono na pas rowerowy. W tej części analizy skupiono się na porównaniu czasów przejazdu tramwajów przed i po zmianie organizacji ruchu, oraz czasów przejazdu rowerem po nowym pasie rowerowym w odniesieniu do istniejących już tras przez Rynek Główny oraz Planty.

Słowa kluczowe: transport miejski, mobilność, zrównoważona mobilność