Spis treści i streszczenie nr 9/2020

Do pobrania: 9/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow-Mosakowska – Projekt wytycznych planowania dróg dla rowerów

Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Projekt wytycznych projektowania dróg dla rowerów 

Agata Kurek, Paulina Świerk, Elżbieta Macioszek – Rozwiązania zmniejszające zatłoczenie w miastach jako czynnik mogący poprawić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych

Krzysztof  Lingo, Piotr Smoczyński, Julian Kominowski, Mateusz Motyl – Identyfikacja źródeł zagrożeń występujących na przystankach tramwajowych w Poznaniu

Filip Ropiński, Joanna Wachnicka – Analiza zastosowania gumowych słupków na przejściach przez dwupasowe drogi jednokierunkowe do poprawy brd

 

Streszczenia

Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow-Mosakowska

Projekt wytycznych planowania dróg dla rowerów

Streszczenie. Planowanie systemu tras dla rowerów służy powstaniu kompletnej, spójnej, bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów. Rola planowania jest szczególnie ważna w kontekście realizacji polityk i strategii transportowych opartych o zasadę zrównoważonej mobilności i w warunkach stale rosnącego zainteresowania korzystaniem z rowerów. W procesie planowania podstawowe znaczenie ma uwzględnienie wymagań wynikających ze specyfiki ruchu rowerów i oczekiwań użytkowników systemu. Aspekty związane z bezpieczeństwem są bardzo ważne ze względu na fakt, że rowerzyści stanowią grupę niechronionych uczestników ruchu, a tym samym nie posiadają fizycznej ochrony w trakcie ewentualnego zdarzenia drogowego. W ramach projektu [1] realizowanego na zamówienie Ministra Infrastruktury przygotowano wytyczne projektowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów, w tym wytyczne dotyczące planowania (WR-D-42-1). Wytyczne mają być rozwinięciem i uzupełnieniem przepisów obowiązujących na poziomie rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, obejmując ustalenia ogólne i szczegółowe dotyczące planowania infrastruktury. Zakłada się, że będą stosowane przy wykonywaniu opracowań studialnych o charakterze strategicznym, projektach koncepcyjnych związanych z przebudową lub rozbudową układu drogowego, studiach wykonalności dotyczących infrastruktury transportowej, koncepcjach programowych dotyczących infrastruktury transportowej, a w rezultacie przyczynią się do uporządkowania, ujednolicenia i ułatwienia procesu planowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów.

Słowa kluczowe: wytyczne planowania, ruch rowerów, bezpieczeństwo ruchu, planowanie infrastruktury dla ruchu rowerów

 

Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

Projekt wytycznych projektowania dróg dla rowerów 

Streszczenie. Wzrost ruchliwości mieszkańców miast połączony z nieograniczonym dostępem do samochodów powoduje wzrost zatłoczenia ulic. Taki stan rzeczy wiąże się ze wzrostem strat czasu użytkowników, wydłużaniem się godzin szczytów komunikacyjnych, wzrostem zanieczyszczenia powietrza oraz degradowaniem przestrzeni miejskiej. Postępowanie zgodnie z ideą zrównoważonej mobilności wymaga zmiany modelu podziału zadań przewozowych i dalszego zwiększania znaczenia roweru jako środka transportu wykorzystywanego w codziennych podróżach. Warunkiem jest jednak zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych środków transportu, co wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, gwarantującej rowerzystom warunki do sprawnego, komfortowego, ale przede wszystkim bezpiecznego przemieszczania się. Rozwój ruchu rowerowego wymaga inwestycji nie tylko w infrastrukturę transportową i nowe trasy, ale też w przebudowę i rozbudowę pod tym kątem dróg i ulic. Artykuł przedstawia proponowane kierunki zmian przepisów projektowania dróg i infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów. Odnosi się do takich zagadnień jak:  kształtowanie tras dla rowerów w planie i profilu drogi, skrajnia, projektowanie łuków w planie, widoczność na przejazdach dla rowerzystów przez jezdnie, torowiska tramwajowe i tory kolejowe, urządzenia i wyposażenie infrastruktury związanej z ruchem rowerów.

Słowa kluczowe: wytyczne projektowania, ruch rowerów, bezpieczeństwo ruchu, projektowanie infrastruktury dla ruchu rowerów

 

Agata Kurek, Paulina Świerk, Elżbieta Macioszek

Rozwiązania zmniejszające zatłoczenie w miastach jako czynnik mogący poprawić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych

Streszczenie: Wzrost natężenia ruchu pojazdów na ulicach miast może przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku w Polsce najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w obszarze zabudowanym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości poruszania się w miastach środkami transportu alternatywnymi do samochodu osobowego, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu na terenach zabudowanych oraz zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obszarowej zostały przedstawione możliwości wykorzystania różnych form transportu w podróżach oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Krakowie. Dodatkowo przedstawiono analizę wykorzystania dwóch przykładowych tego typu rozwiązań tj. systemu rowerów miejskich oraz parkingów typu Park and Ride (P+R)
w Krakowie w roku 2018. Analiza wykorzystania systemu rowerów miejskich w Krakowie pozwala na stwierdzenie, że duża liczba osób korzystała z rowerów miejskich w krótkich podróżach. Podróże te mogą być uzupełnieniem podróży wykonywanych z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego lub jako kontynuacja podróży po pozostawieniu samochodu osobowego na parkingu typu P+R. Natomiast na parkingach P+R w Krakowie użytkownicy pozostawiają swój pojazd najczęściej dłużej niż dziewięć godzin w ciągu dnia, co może wskazywać na fakt, iż najwięcej osób korzystających z tych parkingów to osoby dojeżdżające do pracy. Inwestycje i rozwój tego typu rozwiązań mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby podróży wykonywanych samochodem osobowym, a co za tym idzie do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w obszarach zabudowanych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport zbiorowy, parking P+R, system rowerów miejskich

 

Krzysztof  Lingo, Piotr Smoczyński, Julian Kominowski, Mateusz Motyl 

Identyfikacja źródeł zagrożeń występujących na przystankach tramwajowych w Poznaniu

Streszczenie. W artykule poruszono temat związany ze źródłami zagrożeń występujących na obszarach przystanków tramwajowych. Przeprowadzono badania na poznańskich przystankach tramwajowych, zaklasyfikowanych przez miejskiego zarządcę infrastruktury do różnych kategorii. Na każdym z przystanków dokonano obserwacji zachowań pasażerów i innych uczestników ruchu, a także oceniono stan wyposażenia i oznakowania przystankowego. Zebrane spostrzeżenia pozwoliły na opracowanie katalogu źródeł zagrożeń występujących na przystankach tramwajowych, które mogą być powodem niebezpiecznych wypadków wśród użytkowników przystanków. Katalog stanowi podstawę propozycji zmian, które należy wprowadzić w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, przystanek tramwajowy, zarządzanie ryzykiem

 

Filip Ropiński, Joanna Wachnicka

Analiza zastosowania gumowych słupków na przejściach przez dwupasowe drogi jednokierunkowe do poprawy brd

Streszczenie: Bezpieczeństwo pieszych w Polsce, mimo prowadzonych wielu działań systemowych, nadal pozostawia wiele do życzenia i jest na niepokojąco niskim poziomie. W roku 2018 prawie 24% wypadków stanowiły wypadki z pieszymi, a udział ofiar śmiertelnych w nich stanowi od wielu lat niezmiennie około 30% pieszych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych znajdujących się na jezdniach o przekroju 2 x 2  zaczęto niedawno stosować rozwiązanie polegające na zastosowaniu gumowych słupków na jezdni przed przejściem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania zachowań pieszych i kierowców przed i po zastosowaniu takiego rozwiązania na jednej z ulic w Gdańsku. Jako metodę badawczą zastosowano wideorejestrację wraz z cyfrową i wzrokową analizą obrazu oraz badania ankietowe. Z analiz wynika, że kierowcy zredukowali swoją prędkość na dojeździe do przejścia o 15 %, jednak nadal pojawiały się sytuacje wyprzedzania jednego pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego, przez drugi pojazd. Wykonana modernizacja zniechęciła wyraźnie pieszych do przekraczania jezdni poza przejściem „na ukos” i zwłaszcza młodzi piesi ocenili badane rozwiązanie za poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, brd, bezpieczeństwo pieszych, gumowe słupki na przejściach