Spis treści i streszczenie numeru 9/2015

Do pobrania: 9/2015 – wersja elektroniczna

Spis treści 

Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin – Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Mieczysław Szczepański, Stanisław Pęski, Grzegorz Miros – Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy

Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz – Metro w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa

Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz – Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód – zachód

Wiesław Starowicz,  Zofia Bryniarska – Analiza zmian liczby przewożonych pasażerów transporcie zbiorowym w Krakowie w latach 2004-2014

 

Streszczenia

Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin

Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Streszczenie: Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą jest częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”.  Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku wraz z węzłem Marynarki Polskiej jest obiektem inżynierskim o całkowitej długości 2.155 metrów. Połączy on wschodnie tereny portowe z zachodnimi w rejonie nabrzeży „Dworzec Drzewny” oraz „Nabrzeże Wiślane”. Długość sekcji tunelowej to 1.377,5 metra, w tym tunel drążony metodą TBM o długości 1.072,5 metra i średnicy 12,5 metra. W artykule zaprezentowana została analiza ekonomiczna projektu, jak również analiza techniczna, która doprowadziła do wyboru metody wykonania tunelu w technologii  TBM. Szeroko zostały również omówione warunki gruntowo-wodne  w rejonie inwestycji oraz metody ich badania. Artykuł opisuje instalację maszyny TBM,  zakładu separacji urobku z płuczki wiertniczej, drążenie tunelu, wymianę narzędzi tnących tarczy w czasie drążenia tunelu, produkcję tubingów oraz budowę przejść poprzecznych między rurami tunelu. Artykuł podsumowuje również osiągnięte efekty w czasie drążenia tunelu pod Martwą Wisłą.

Słowa kluczowe: tunel drogowy, tunel pod rzeką, metoda TBM

 

Mieczysław Szczepański,  Stanisław Pęski,  Grzegorz Miros

Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy

Streszczenie: Problematyka projektowania metra w Warszawie sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, a dyskusja nad nią była wynikiem – z jednej strony szybkiego rozwoju miasta, z drugiej zaś rosnących trudności w dziedzinie transportu publicznego. W związku z tym Zarząd Tramwajów powziął 22 września 1925 roku uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej, która, jak to wskazywały doświadczenia innych państw, powinna była rozwiązać trudności komunikacyjne stolicy. W artykule, na tle  kalendarium powstawania projektu metra w Warszawie, przedstawiono wymogi dla przygotowania jego projektu trasy i etapowania budowy I i II linii metra oraz konstrukcję i metody budowy obiektów na obydwu liniach . Wśród omówionych obiektów są stacje, tunele szlakowe wykonane metodą odkrywkową  i metodą tarczową oraz nawierzchnia torowa.

Słowa kluczowe: metro, budowa metra, tunele,  projektowanie metra

 

Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz

Metro w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa

Streszczenie:Uchwalone przez Radę Miasta Krakowa w lipcu 2014 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, zakłada dynamiczny rozwój miasta jako europejskiej metropolii, ośrodka nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury, turystyki, przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne dla zamieszkania i pobytu. Studium definiuje cztery wielkie „Projekty Strategiczne Miasta Krakowa”. Zakłada się, że tylko te projekty mogą, w okresie najbliższych 20 lat, wygenerować około 100 tysięcy miejsc pracy, a wraz z nimi – spowodować przyrost około 150 tysięcy mieszkańców na terenie Krakowa i około 50 tysięcy w obszarze podmiejskim. Jednym z podstawowych warunków spełnienia postawionych celów jest rozwój i zrównoważenie systemu transportu, którego istotą są działania, mające na celu zapewnienie najbardziej korzystnego – z punktu widzenia jakości środowiska oraz przyjętej wizji rozwoju miasta – podziału zadań przewozowych, tzn. z preferencją dla środków transportu zbiorowego oraz dla ruchu pieszych i rowerów oraz kontrolę komunikacji indywidualnej poprzez wprowadzanie ograniczeń w dojazdach do wybranych obszarów miasta, ze szczególnym uwzględnieniem centrum. Jednocześnie muszą być prowadzone intensywne działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności systemu komunikacji zbiorowej oraz komunikacji pieszej i rowerowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Krakowa i doświadczenia innych miast, w tym zakładany w Studium rozwój gospodarczy i towarzyszący mu wzrost mobilności mieszkańców oraz konieczną zmianę podziału zadań przewozowych, potrzeby przewozowe transportu zbiorowego mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Przepustowość istniejącego, promienisto-obwodnicowego modelu sieci tramwajowej, jest już obecnie, w kluczowych węzłach I i II obwodnicy, na granicy wyczerpania. Sytuacja osiągnie wartość krytyczną po zrealizowaniu kolejnych, planowanych na najbliższe lata tras tramwajowych. Przy założonym scenariuszu rozwoju miasta i obszaru podmiejskiego – konieczne będzie wdrożenie nowego środka, niezależnego od zabudowy i uwarunkowań transportu naziemnego, który może zapewnić sprawną obsługę komunikacyjną rozwiniętego miasta – metra.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, metro, rozwój miasta,

 

Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz

Wstępna analiza możliwości budowy i linii metra w Krakowie na kierunku wschód – zachód

Streszczenie: Artykuł powstał w oparciu o opracowanie pt. „Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód – zachód”. Przebieg I linii wyznaczono na kierunku wschód-zachód, w północnej części miasta, od Bronowic poprzez Stare Miasto do Nowej Huty. W korytarzu I linii metra mieszka obecnie około 280 tysięcy osób, pracuje około  180 tysięcy, a studiuje około 160 tysięcy studentów w 8 największych uczelniach publicznych. Tu usytuowane są 4 centra handlowe i 2 place giełdowe o łącznej około około 300 tysięcy m2, 5 największych obiektów sportowych: stadiony Wisły, Cracovii, Hutnika, Wawelu oraz hala widowiskowo-sportowa Kraków Arena, łącznie na 75 tysięcy widzów, około 180 tysięcy m2 około użytkowej w 5 centrach biurowych, 6 szpitali, 6 urzędów administracji publicznej oraz obszar największej koncentracji usług publicznych i komercyjnych Krakowa – północna część Starego Miasta. W korytarzu obsługiwanym przez I linię metra znajduje się obecnie około 100 ha terenów, które zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, mogą być przeznaczone pod zabudowę wysokiej intensywności. Wstępną analizę wykonano dla trzech wariantów przebiegu trasy: A, B, C. Przebieg każdej z planowanych tras uwzględnia uwarunkowania konserwatorskie, geologiczne oraz hydrogeologiczne, jak również analizy obecnych potencjałów ruchotwórczych wraz z możliwością lokalizacji nowych inwestycji w obszarze oddziaływania metra. Przeprowadzone analizy oraz szereg dyskusji roboczych w trakcie prac, prowadzą do wyłonienia obszarów problemowych wymagających o wiele bardziej szczegółowych opracowań (wielobranżowa koncepcja) niż to ma miejsce w obecnej analizie. Wśród takich obszarów wyłonić należy m.in. lokalizacyjne (ostateczny przebieg I linii, lokalizacja stacji metra, zagospodarowanie terenu ponad stacjami metra, lokalizacje wentylatorowni szlakowych), czy techniczno – realizacyjne (metoda i konstrukcja budowy odcinków szlakowych oraz stacyjnych). Niniejsza „Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie”, prowadzi do wniosku generalnego o konieczności opracowania Wielobranżowej Koncepcji Budowy I linii metra, której zadaniem będzie uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości, obecnie nierozstrzygniętych. Koncepcja taka winna być opracowana wyprzedzająco lub równocześnie ze Studium Wykonalności.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, metro, rozwój miasta,

 

Wiesław Starowicz, Zofia Bryniarska

Analiza zmian liczby przewożonych pasażerów transporcie zbiorowym w Krakowie w latach 2004-2014

Streszczenie: Znajomość liczby przewożonych pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym jest ważna z punktu widzenia właściwego planowania  dostosowania podaży do popytu. Artykuł ma na celu ocenę zmian w liczbie przewożonych pasażerów w transporcie zbiorowym w Krakowie w latach 2004 – 2014, w związku z pracami przygotowawczymi do podjęcia decyzji o budowie pierwszej linii metra. Liczbę przewożonych pasażerów szacowano trzema metodami: metodą GUS, metodą badania struktury biletów wykorzystywanych przez pasażerów i metodą zliczania rzeczywistej liczby pasażerów korzystających z pojazdów transportu publicznego w reprezentatywnych dniach. Treść artykułu uzupełniono o charakterystykę przewozów na podstawie badań rzeczywistej liczby przewożonych pasażerów w 2014 roku (nierównomierności przewozów sobota – dzień roboczy, niedziela – dzień roboczy oraz nierównomierności przewozów w dobie). Z przeprowadzonej analizy wynika, że w roku 2014 przewieziono na terenie Krakowa 351 milionów pasażerów, co oznacza wzrost o około 16% w stosunku do roku 2004 (metoda badań struktury wykorzystywanych biletów) lub 5 % (metoda pomiarów rzeczywistych). Są to wielkości pokazujące na potrzebę poszukiwania wydajniejszych środków transportu. Na koniec dysponując szczegółowymi wynikami badań liczby wsiadających pasażerów na wszystkich przystankach miasta zsumowano ich liczbę na wszystkich obecnych przystankach wzdłuż planowanej pierwszej linii metra pokazując potencjalną liczbę pasażerów metra.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, przewozy pasażerskie