Spis treści i streszczenie nr 7/2020

Do pobrania: 7/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Piotr Soczówka, Marcin Jacek Kłos – Charakterystyka wybranych zagadnień inżynierii systemów na przykładzie tworzenia koncepcji Kolei Metropolitalnej w GZM

Dawid Gąsior, Weronika Kubik, Piotr Orzech, Agata Piętak – Badanie preferencji studentów katowickich uczelni pod względem wykorzystywanych środków transportu 

Łukasz Ługowski – Potencjalne korzyści wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej w polskich miejscowościach

Szymon Glinka,  Michał Strach – Zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w geodezyjnej obsłudze budowy tras kolejowych

 

Streszczenia

Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Piotr Soczówka, Marcin Jacek Kłos

Charakterystyka wybranych zagadnień inżynierii systemów na przykładzie tworzenia koncepcji Kolei Metropolitalnej w GZM

Streszczenie:  W artykule przedstawiono wybrane, kluczowe zagadnienia inżynierii systemów oraz modelu V na przykładzie tworzenia projektu systemu Kolei Metropolitalnej (KM) dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Uwzględniono etapy dotyczące metodologii projektowania koncepcji Kolei Metropolitalnej (M-K-KM) oraz konstrukcji koncepcji Kolei Metropolitalnej (K-KM). Omówiono m.in. założenia systemowe metodologii tworzenia koncepcji systemu oraz zastosowanie modelu V jako narzędzia inżynierii systemów. Zaprezentowano ogólne wytyczne dla projektów wysokiego poziomu i szczegółowej koncepcji systemu KM.

Słowa kluczowe: inżynieria systemów, kolej metropolitalna, koncepcja systemu transportowego

 

Dawid Gąsior, Weronika Kubik, Piotr Orzech, Agata Piętak

Badanie preferencji studentów katowickich uczelni pod względem wykorzystywanych środków transportu

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie preferencji studentów w zakresie najczęściej wykorzystywanych środków transportu. W artykule ograniczono się do zbadania preferencji studentów studiujących na terenie Katowic od 18 roku życia. W pierwszej części artykułu opisane są środki transportu indywidualnego, transportu zbiorowego oraz alternatywne środki transportu dostępne na terenie Katowic. Następnie zaprezentowano teorię dotyczącą zachowań transportowych przemieszczających się studentów, ich motywacje transportowe oraz czynniki, które wpływają na wybór danych środków transportu podczas podróży na uczelnie, do pracy czy w innych sytuacjach codziennego życia. W celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania analizy preferencji transportowych studentów została przeprowadzona internetowa ankieta zawierająca pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Ankieta opublikowana została na forach studenckich uczelni znajdujących się na terenie Katowic, a sam czas trwania ankiety wynosił 2 tygodnie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie, ankietowanych przed przystąpieniem do ankiety poinformowano, iż pytania zamieszczone w ankiecie dotyczą preferencji oraz zachowań transportowych, które miały miejsce przed 12 marca 2020 roku. Kolejna część artykułu obejmuje analizę  wszystkich otrzymanych w ankiecie danych. Wyniki badań zostały są w formie tabel oraz wykresów, a następnie poddano je analizie. W ostatniej części artykułu zawarto wnioski z przeprowadzanych badań oraz analiz.

Słowa kluczowe:  środki transportu, preferencje transportowe, motywacje transportowe

 

Łukasz Ługowski 

Potencjalne korzyści wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej w polskich miejscowościach

Streszczenie: Artykuł ma celu wskazać potencjalne korzyści, jakie może dać bezpłatna komunikacja publiczna miastom i ich mieszkańcom. Od 2007 roku w Polsce coraz częściej miasta decydują się na innowacyjne podejście w postaci rezygnacji z pobierania opłat za przejazd. Od tamtej pory na ten krok zdecydowało się kilkadziesiąt miejscowości. Mimo, że zjawisko w Polsce jest dość nowe, to na świecie z bezpłatną komunikacją publiczną eksperymentuje się od blisko 60 lat. W artykule zaprezentowane są przykłady miast, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, przedstawiony jest wpływ bezpłatnej komunikacji na ruch samochodowy, liczbę pasażerów, skutki społeczne, a także jej krytyka oraz podsumowanie. Autor, na podstawie literatury, nie rozstrzyga o bilansie pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport zbiorowy, bezpłatny transport zbiorowy

 

Szymon Glinka,  Michał Strach

Zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w geodezyjnej obsłudze budowy tras kolejowych

Streszczenie:  W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.

Słowa kluczowe:  BIM (Building Information Modeling), RIM (Railway Information Modeling), trasa kolejowa, linia kolejowa, infrastruktura kolejowa, geodezyjna obsługa inwestycji