Spis treści i streszczenie nr 11/12/2022

Do pobrania: 11/12/2022 – wersja elektroniczna

Spis treści

Katarzyna Mieszczak – Kreowanie zagospodarowania przestrzennego w zależności od dostępności do przystanków publicznego transportu zbiorowego, na przykładzie obszaru Górka Narodowa Zachód  

Kamil Dubiel – Analiza wyników badań oceny i oczekiwań pasażerów gminnego transportu pasażerskiego w Wieliczce

Wojciech Bąkowski – Warunki efektywnego wdrożenia nowoczesnego transportu miejskiego  

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Klaudia Wojtas – System informacji pasażerskiej w Wiedniu i jego ocena przez pasażerów 

Jakub Starczewski – Dystrybucja ładunków rowerami towarowymi w miastach

 

Streszczenia

Katarzyna Mieszczak

Kreowanie zagospodarowania przestrzennego w zależności od dostępności do przystanków publicznego transportu zbiorowego, na przykładzie obszaru Górka Narodowa Zachód

Streszczenie: Artykuł porusza tematykę planowania zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając dostępność danego terenu do przystanków publicznego transportu zbiorowego. Przedstawiony przykład dotyczy obszaru Górka Narodowa Zachód. Teren ten został modelowo przekształcony w oparciu o izochrony dojścia do przystanków i idei miasta 15-minutowego. Etap koncepcyjny realizowano korzystając z licznych analiz dotyczących między innymi aktualnego zagospodarowania i systemu transportowego. W dalszej części artykułu przeanalizowano dostępność rozumianą jako częstotliwość kursowania linii oraz izochrony dojścia do przystanków. Następnie przedstawiono dokumenty planistyczne, na bazie których stworzono koncepcję zagospodarowania przestrzennego. Nowy projekt w sposób zasadniczy poparty jest dostępnością planowanej zabudowy do przystanków, zarówno tych istniejących, jak i planowanych w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, zagospodarowanie przestrzenne, miasto 15-minutowe, izochrony dojścia do przystanków

 

Kamil Dubiel

Analiza wyników badań oceny i oczekiwań pasażerów gminnego transportu pasażerskiego w Wieliczce

Streszczenie: Artykuł  przybliża tematykę transportu zbiorowego na terenie Gminy Wieliczka. Wśród pasażerów Wielickiej Spółki Transportowej (WST) została przeprowadzona ankieta dotycząca oceny oraz oczekiwań w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego. Na początku artykułu, krótko scharakteryzowano Gminę Wieliczka i system zarządzania systemem transportowym. Następnie opisano operatora transportu zbiorowego w gminie, czyli Wielicką Spółkę Transportową.  Przedstawiono każdą z obsługiwanych linii autobusowych. W kolejnej części artykułu zaprezentowano graficznie wyniki przeprowadzonych badań, które zostały opisane oraz zinterpretowane. W końcowej części artykułu sporządzono wnioski.

Słowa kluczowe: transport gminny, transport zbiorowy, oceny pasażerów, oczekiwania pasażerów

 

Wojciech Bąkowski

Warunki efektywnego wdrożenia nowoczesnego transportu miejskiego  

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie w oparciu o dorobek teorii zarządzania i ekonomii zasobów oraz procesów, które mogą wpływać na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w miejskich inwestycjach i systemie transportu dla mieszkańców miasta. Skuteczność i szybkość zmian w komunikacji miejskiej zależna jest od zasobów wiedzy, jaką posiadają władze miasta, samorząd i organizator, dostępności zasobów finansowych  na wydatki związane z rozwojem nowoczesnego transportu, zasobów w infrastrukturze transportu i taboru oraz stosowanej technologii IT. Potencjał tych zasobów oraz procesy, jakie zachodzą w systemie decyzyjnym i przepływach finansowych wyznaczają zdolność samorządu miejskiego do zrealizowania zadań, jakie należy wdrożyć, aby „lepszy transport wpływał na lepsze miasto”. Innowacyjne podejście i elastyczność procesu zarządzania przez organizatora zależy od formy organizacyjno-prawnej. W artykule przedstawiono trzy formy organizacyjno-prawne, jakie występują w polskiej praktyce. Omówiono ich cechy i zakres swobody w korzystaniu z zasobów, którymi dysponują, aby zwrócić uwagę polityków i władz lokalnych na konieczność poprawy formy organizacyjno-prawnej organizatora przed podjęciem planowanych zmian systemowych w transporcie miejskim.  Zwrócono uwagę na znaczenie odpowiedniego kapitału intelektualnego, którego rdzeniem jest wiedza.  W podsumowaniu postawiono tezę, że w krajowym transporcie publicznym jednym z ważnych postulatów, które stoją przed osobami kierującymi administracją miejską jest potrzeba kształcenia na studiach podyplomowych oferujących najnowszą wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacji w transporcie miejskim.

Słowa kluczowe: transport miejski, zasoby wiedzy, zasoby finansowe, zasoby rzeczowe 

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Klaudia Wojtas

System informacji pasażerskiej w Wiedniu i jego ocena przez pasażerów

Streszczenie. Informacja pasażerska jest istotnym elementem składowym jakości świadczonych usług i wpływa na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego środka transportu. Aktualność, rzetelność i trafność informacji pasażerskiej na każdym etapie podróży będą przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego. Informacja pasażerska jest ważna tym bardziej, iż jej pozyskanie jest istotne na etapie dużo wcześniejszym niż realizacja usługi przewozowej, wręcz warunkuje ona podjęcie decyzji o zakupie usługi przewozowej. W artykule przedstawiono system informacji pasażerskiej wykorzystywany w miejskim transporcie zbiorowym w Wiedniu, prezentując narzędzia i formy wykorzystywane do jej przekazywania. Zaprezentowano również ocenę funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej dokonaną przez użytkowników publicznego transportu zbiorowego w Wiedniu. Ocena systemu informacji pasażerskiej została przeprowadzona dla różnych narzędzi wykorzystywanych na etapie planowania podróży, na przystankach i w pojazdach.

Słowa kluczowe: transport miejski, informacja pasażerska, informacja przed podróżą, informacja w czasie podróży, komunikacja miejska

 

Jakub Starczewski

Dystrybucja ładunków rowerami towarowymi w miastach

Streszczenie: W artykule przedstawiono usystematyzowaną wiedzę z zakresu logistyki rowerowej. Zaprezentowano charakterystykę systemów rowerowych, opisano główne cechy systemów dystrybucji rowerami, opierając się zarówno na założeniach teoretycznych, jak i na analizie przykładów funkcjonujących wdrożeń. Omówiono też wybrane przykłady systemów dystrybucji ładunków rowerami towarowymi w Europie. W końcowej części artykułu zostały przedstawione krótkie sugestie dotyczące możliwości wykorzystania rowerów w procesie transportowym.

Słowa kluczowe: cargo bike, rower towarowy, logistyka rowerowa, problem ostatniej mili, dystrybucja ładunków