Spis treści i streszczenie nr 1/2020

Do pobrania: 1/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Tomasz Kwarciński – Spółka Przewozy Regionalne jako operator na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Maria Zych-Lewandowska – Czynniki wpływające na organizację specjalnych sieci miejskiego transportu zbiorowego obsługujących cmentarze w okresie Wszystkich Świętych

Krzysztof Dostani – Funkcjonowanie systemów ITS dla transportu zbiorowego  na przykładzie ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu

Bryniarska Zofia, Pindel Iwona – Analiza wykorzystania płyty postojowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie

 

Streszczenia

Tomasz Kwarciński

Spółka Przewozy Regionalne jako operator na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Streszczenie:  W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w Polsce.  Odzwierciedla to między innymi udział rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego transportu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie finansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przedsiębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, która przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, kolejowe przewozy regionalne

 

Maria Zych-Lewandowska

Czynniki wpływające na organizację specjalnych sieci miejskiego transportu zbiorowego obsługujących cmentarze w okresie Wszystkich Świętych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano statystyki z zakresu organizowanych w okresie Wszystkich Świętych specjalnych sieci miejskiego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Przedstawiono wyniki badań nad powiązaniami między zebranymi statystykami a wybranymi wskaźnikami geograficznymi i miejskimi, takimi jak np. powierzchnia miasta, liczba ludności, liczba linii miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przy planowaniu sieci linii „cmentarnych”, poza własnymi doświadczeniami i wnioskami z lat ubiegłych, bardzo wysoko na skalę działań wpływają podstawowe wskaźniki geograficzne, przede wszystkim liczba ludności i wielkość miasta.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, linie specjalne, obsługa pasażerska cmentarzy

 

Krzysztof Dostani

Funkcjonowanie systemów ITS dla transportu zbiorowego  na przykładzie ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu

Streszczenie: System ITS dla transportu zbiorowego w Poznaniu budowano w latach 2013 –  2016 równolegle z inwestycją modernizacji ulicy Grunwaldzkiej i jej przebudową do drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz wydzielonym torowiskiem tramwajowym na odcinku od pętli Junikowo do skrzyżowania z ulicą Smoluchowskiego. Wdrożono wówczas zasady funkcjonowania systemu udzielania priorytetów dla komunikacji tramwajowej. Efekt wprowadzonych zmian spełnił założone oczekiwania i przy zachowaniu wysokiego poziomu priorytetów dla komunikacji tramwajowej uzyskano poprawę warunków przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. W artykule przybliżono działanie systemu ITS oraz rozmiar uzyskanych efektów w czasie przejazdu tramwajów i autobusów.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, priorytety w ruchu tramwajów, transport zbiorowy w Poznaniu

 

Bryniarska Zofia, Pindel Iwona

Analiza wykorzystania płyty postojowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie

Streszczenie: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.

Słowa kluczowe: transport lotniczy płyta/płaszczyzna postojowa, czas postoju, miejsce postojowe