Spis treści i streszczenie nr 12/2018

Do pobrania: 12/2018 – wersja elektroniczna

Spis treści

Martyna Waloska, Katarzyna Nosal HoyAnaliza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie

Waldemar Parkitny – Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu

Anna Górka,  Jarosław Szustek – Wdrożenie priorytetu dla tramwajów na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie metodą dekompozycji na podskrzyżowania częściowe

Mariusz Szałkowski, Ryszard Wróbel – Rozwój elektromobliności w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie

Krystian Banet – Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie

Wiesław Starowicz – Wzorcowy zakres Karty praw pasażera w miejskim transporcie zbiorowym

 

Streszczenia

Martyna Waloska, Katarzyna Nosal Hoy

Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie

Streszczenie: Artykuł podejmuje temat ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz ruchu pieszego. Przedstawiono w nim wybrane wyniki analiz w zakresie przyjazności dla ruchu pieszego obszaru Rynku Dębnickiego w Krakowie. Wielowymiarowość zagadnienia wymagała wykroczenia poza ogólnie stosowane koncepcje analiz ruchu pieszego i uwzględnienia m.in. technik takich jak: inwentaryzacje terenowe, badania ankietowe oraz obserwacje zachowań użytkowników. Wyniki inwentaryzacji terenowej oraz obserwacji zachowań użytkowników umożliwiły ocenę przyjazności obszaru dla ruchu pieszego w odniesieniu do aspektów użyteczności i komfortu, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności. Dopełnieniem tych analiz stały się wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród użytkowników przestrzeni dla pozyskania informacji o ich zachowaniach komunikacyjnych, sposobach spędzania wolnego czasu w obszarze oraz opinii o jego zagospodarowaniu. Dzięki szerokiemu podejściu analiza zagadnienia zyskała pełniejszy kontekst, a sformułowane na jej podstawie propozycje działań służących poprawie przyjazności obszaru dla ruchu pieszego, nie tylko zachęcają do odbywania podróży pieszych, ale również do zatrzymania i dłuższego pobytu w nich.

Słowa kluczowe: ruch pieszy, przyjazność dla ruchu pieszego, przestrzeń publiczna, jakość przestrzeni publicznych

 

Waldemar Parkitny

Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu

Streszczenie: Opole jest jednym z kilkunastu miast wojewódzkich średniej wielkości. Podobnie jak w innych miastach w Polsce, można tu dostrzec  dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych. Duża liczba pojazdów powoduje utrudnienia w ruchu oraz parkowaniu samochodów. Z tego powodu wprowadzane są ograniczenia w ruchu aut i  strefy płatnego parkowania. Celem dokonanej analizy było sprawdzenie dynamiki zmian ilości  sprzedanych w wybranych latach biletów i abonamentów różnych typów, które uprawniają do parkowania w strefie płatnego parkowania w Opolu. W opracowaniu dokonano, między innymi, analizy funkcjonowania stref płatnego parkowania dla wybranych okresów, warunków korzystania z parkingów w strefie, cen biletów parkingowych, wielkości sprzedaży różnych typów abonamentów, liczby i wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych itd. W jego wyniku ustalono m. in. okresy zwiększonego popytu na abonamenty parkingowe. Znajomość popytu na poszczególne rodzaje abonamentów może być przydatna dla władz miejskich oraz zarządcy SPP przy ustalaniu granic strefy, zasad funkcjonowania i kontroli prawidłowości ich działania. 

Słowa kluczowe:  strefa płatnego parkowania, parkingi, abonamenty parkingowe, zniżki parkingowe, uprawnienia do parkowania

 

Anna Górka,  Jarosław Szustek

Wdrożenie priorytetu dla tramwajów na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie metodą dekompozycji na podskrzyżowania częściowe

Streszczenie: Rondo Zgrupowania AK „Radosław” jest jednym z największych skrzyżowań w Warszawie, na którym spotyka się 5 relacji tramwajowych. Duże potoki pieszych, pojazdów indywidualnych i tramwajów wymagają zastosowania złożonego algorytmu akomodacyjnego dla zapewnienia efektywnego sterowania ruchem. Artykuł przedstawia nowatorskie podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowania i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Publikacja zawiera opis metody tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem.

Słowa kluczowe: rondo, algorytmy sterowania akomodacyjnego, sygnalizacja świetlna, priorytet dla tramwajów

 

Mariusz Szałkowski, Ryszard Wróbel

Rozwój elektromobliności w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie

Streszczenie:  W artykule przedstawiono rozwój elektromobilności w krakowskim transporcie zbiorowym w zakresie wprowadzenia do eksploatacji bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Zaprezentowano działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń w Krakowie pochodzących od transportu zbiorowego, począwszy od zmieniających się przepisów ograniczających emisję zanieczyszczeń w stosowanych dotychczas silnikach spalinowych diesla, poprzez zastosowanie napędów hybrydowych aż do wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych. Opisano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne i pierwsze krakowskie doświadczenia z autobusami elektrycznymi oraz początki ich regularnej eksploatacji. Scharakteryzowano podjęte działania mające na celu optymalizację wykorzystania autobusów elektrycznych w pracy na liniach. Na bazie obecnego stanu wdrożenia, zaprezentowano plany i zamierzenia w tym zakresie w najbliższych latach oraz zagrożenia wynikające z braku ustabilizowanych standardów w zakresie rozwiązań technicznych. 

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, elektromobilność, autobus elektryczny

 

Krystian Banet

Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej koncepcji LUTI, tj. interakcji w zakresie użytkowania gruntów i transportu. Analizie poddano przykład odcinka sieci tramwajowej w Olsztynie prowadzącego do kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Kortowie. Studia nad dokumentami planistycznymi wykazały brak spójności zapisów dotyczących systemu transportowego i rozwoju struktury przestrzennej, które nie pozwalają na intensyfikację zabudowy w sąsiedztwie korytarza transportowego obsługiwanego przez linię tramwajową. W szczególności postanowiono się skupić na analizie powiązań transportowych i przestrzennych między trzema strefami funkcjonalnymi Kortowa i zaproponowano trzy warianty obsługi transportowej, które bazują na kreacji przestrzeni współdzielonej wzdłuż ulicy Oczapowskiego oraz wprowadzeniu restrykcji parkingowych. Każdy z wariantów zakłada inny bazowy środek transportu: autobus, tramwaj oraz kolej jednoszynową.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, planowanie przestrzenne, koncepcja LUTI

 

Wiesław Starowicz

Wzorcowy zakres Karty praw pasażera w miejskim transporcie zbiorowym

Streszczenie:  Najbardziej znana forma gwarancji usług z innych gałęzi transportu, którą jest Karta praw pasażera, w miejskim transporcie zbiorowym nie jest w polskich miastach określana. Organizatorzy transportu zbiorowego lub operatorzy w polskich miastach ogłaszają przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu oraz regulaminy przewozu środkami komunikacji miejskiej.  Zarówno w przepisach, jak i regulaminach pojawiają się sformułowania dotyczące praw pasażerów, ale są  one przeplatane z obowiązkami. Rzadko jest też mowa o gwarancji podróży w określonych warunkach. Tłem do rozważań w artykule jest analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej. Uwzględniając przegląd istniejących zapisów formułujących prawa pasażerów w regulaminach przewozu [1] sformułowano wzorcowy zakres Karty praw pasażera w miejskim transporcie zbiorowym w Polsce. Może on być podstawą do tworzenia indywidualnych kart w poszczególnych miastach realizujących miejski transport zbiorowy.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, miejski transport zbiorowy, karta praw pasażera