Spis treści i streszczenie numeru 9/2018

Do pobrania: 9/2018 – wersja elektroniczna

Spis treści

Andrzej Rudnicki – Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie

Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel – Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988 – 2018

Tadeusz Kopta – Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, w tym parkingowej

Aleksandra Faron – Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej

Caroline Kubala – Wyznaczenie miarodajnych okresów przeprowadzania badań zachowań parkingowych użytkowników Strefy Płatnego Parkowania

Arkadiusz Książek, Jan Paszkowski, Christoph Pösche – Ocena skuteczności wybranego środka uspokojenia ruchu na przykładzie ulicy Armii Krajowej w Krakowie

Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski – Strefy płatnego parkowania w małych miastach. Analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej

Szymon Fierek, Paweł Zmuda Trzebiatowski, Maciej Bieńczak – Wpływ konsultacji społecznych na ostateczny kształt koncepcji organizacji ruchu na przykładzie Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu

 

Streszczenia

Andrzej Rudnicki

Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie

Streszczenie: Celem artykułu jest przypomnienie – z perspektywy ponad ćwierćwiecza – pionierskich w skali Polski działań podejmowanych w Krakowie, wpisujących się w powszechnie obowiązujący obecnie postulat zrównoważonego rozwoju systemu transportowego miasta. Zarysowano genezę idei modelu sektorowego uspokojenia ruchu dla śródmieścia Krakowa, inspirowanego rozwiązaniem z Göteborga. Podano charakterystykę modelu stworzonego w połowie latach 80-tych XX wieku: zasady podziału śródmieścia Krakowa na sektory, opisano model funkcjonowania sektora oraz porównano model do obecnie funkcjonującego rozwiązania. Obszernie przedstawiono proces dochodzenia do decyzji dotyczącej obszarowego uspokajanie ruchu i płatnego parkowania w śródmieściu Krakowa, wdrożonego w 1988 roku. Zarysowano działania poprzedzające istotę projektu, charakteryzującą się podziałem Śródmieścia na 3 strefy: pieszo-rowerową, ograniczonego ruchu samochodowego, ograniczonego i płatnego postoju. Syntetycznie opisano pierwsze efekty wprowadzonych rozwiązań, oceniane z aspektach komunikacyjnych oraz środowiskowych, a także wyniki badań akceptacji społecznych. Zasygnalizowano dokonujące się na przełomie lat zmiany podejścia do roli wskaźnika motoryzacji w kształtowaniu rozwoju systemu transportowego. Opisano pierwsze w Polsce tego rodzaju regulacje wskaźników parkingowych zawarte w planie ogólnym Krakowa z 1994 roku. Artykuł kończy informacja o początkach systemu Park and Ride w Krakowie.

Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, organizacja ruchu, strefa uspokojonego ruchu, polityka parkingowa

 

Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel

Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988 – 2018

Streszczenie: 30-lecie wprowadzenia na obszarze krakowskiego śródmieścia pierwszej w Polsce strefy uspokojenia ruchu wraz obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie wydaje się być dobrą okazją do uporządkowania informacji dotyczących terytorialnego rozwoju strefy płatnego parkowania w latach 1988 – 2018. W artykule przytoczono historyczny kontekst wdrożenia systemu płatnego parkowania wraz ze strefą uspokojenia ruchu, chronologicznie uporządkowano kolejne rozszerzenia zasięgu strefy płatnego parkowania. Terytorium strefy w kolejnych etapach czasowych zaprezentowano na rysunkach z mapą śródmieścia Krakowa. Uzupełnieniem są ważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania strefy, jak np. bieżące wysokości stawek opłat za parkowanie, godziny obowiązywania strefy, czy też sposób wnoszenia obowiązującej opłaty.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, strefa ruchu uspokojonego, strefa ruchu pieszego

 

Tadeusz Kopta

Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, w tym parkingowej

Streszczenie: Artykuł omawia tematykę komunikacyjną podejmowaną przez Polski Klub Ekologiczny (PKE) od jego powstania do chwili obecnej. Zasadniczy kierunek został wytyczony w dokumencie programowym Quo vadis, Cracovia? Jaki jest Kraków, a czym i jaki ma być w przyszłości. Kolejne dokumenty PKE są rozszerzeniem wizji zarysowanej w ww. dokumencie. Na początku zaprezentowano koncepcje uspokojenia ruchu samochodowego, a w kolejnych dokumentach postulowano realizację infrastruktury rowerowej i dominacji transportu zbiorowego w polityce transportowej.

Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, opłaty parkingowe, opłaty za wjazd do miast, szybszy tramwaj

 

Aleksandra Faron

Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono jeden ze sposobów wyznaczania granicy strefy płatnego parkowania według metodologii autorskiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano autorską definicję centrum miasta oraz śródmieścia, biorąc pod uwagę kwestie transportowe. W kolejnej części dokonano analizy wybranych miast w Polsce, pod kątem wzajemnej relacji pomiędzy granicą śródmieścia a strefy płatnego parkowania. Dla tych obszarów zaproponowano poszerzenie strefy, w związku z potencjalnym oddziaływaniem przystanku kolei aglomeracyjnej. W kolejnej części opisano przypadek krakowski – wyznaczenie nowej granicy śródmieścia i strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem oddziaływania przystanków i stacji wysokowydajnych środków transportu szynowego.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, system kolei aglomeracyjnej, śródmieście, podział zadań przewozowych.

 

Caroline Kubala

Wyznaczenie miarodajnych okresów przeprowadzania badań zachowań parkingowych użytkowników Strefy Płatnego Parkowania

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania zachowań parkingowych kierowców Strefy Płatnego Parkowania w poszczególnych miesiącach roku oraz dniach tygodnia. Do celów analizy użyte zostały dane dla 253 dni roboczych jednego pełnego roku kalendarzowego (2015). Pochodziły one z części parkomatów funkcjonujących w krakowskiej Strefie Płatnego Parkowania, położonych w centralnej części miasta w obrębie obwodnicy śródmiejskiej. Udostępnione dane posłużyły do obliczenia najbardziej istotnych parametrów parkingowych – wskaźnika napełnień oraz stopnia rotacji. Ze względu na dużą liczbę urządzeń parkingowych, agregowano dostępne informacje do poziomu rejonów komunikacyjnych pochodzących z modelu transportowego aglomeracji krakowskiej. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych udało się zaproponować terminy dla organizacji możliwie najbardziej miarodajnych badań zachowań parkingowych użytkowników Strefy Płatnego Parkowania.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania parkowania, zachowania kierowców

 

Arkadiusz Książek, Jan Paszkowski, Christoph Pösche

Ocena skuteczności wybranego środka uspokojenia ruchu na przykładzie ulicy Armii Krajowej w Krakowie

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie zachowań kierowców przed i po wprowadzeniu środka uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w Krakowie. W tym miejscu dochodziło do wielu wypadków z udziałem pieszych, dlatego zdecydowano się na nietypowe rozwiązanie – gumowe słupki pomiędzy pasami ruchu przed przejściem dla pieszych, uniemożliwiające zmianę pasa ruchu, jak również mające na celu zredukowanie zachowań, które powodują większość wypadków w tym miejscu, czyli wyprzedzania i omijania na przejściu dla pieszych oraz nadmiernej prędkości. Ze względu na krótki czas od momentu wprowadzenia zmian, nie było możliwe porównanie statystyk wypadków, dlatego też skupiono się, poprzez analizę nagrań video, na obserwacji zachowań kierowców, takich jak osiągana przez nich prędkość oraz popełniane wykroczenia, takie, jak wyprzedzanie lub omijanie w rejonie przejścia dla pieszych.

Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, środki uspokojenia ruchu, badanie skuteczności uspokajania ruchu

 

Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski

Strefy płatnego parkowania w małych miastach. Analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) w 20-to tysięcznym mieście powiatowym – Środzie Wielkopolskiej. Zakres prac zrealizowanych przez autorów obejmował inwentaryzację oznakowania pionowego oraz poziomego zlokalizowanego w SPP z uwzględnieniem zarówno kompletności, jak i prawidłowości ustawienia z perspektywy bezpieczeństwa ruchu pasażerów i pieszych. Następnie w artykule przedstawiono wyniki obliczeń wskaźników napełnienia miejsc postojowych SPP z podziałem na cztery podobszary. Wartości wskaźników uzyskano w dwojaki sposób, tj. na podstawie danych z kas fiskalnych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz na podstawie przeprowadzonych pomiarów rzeczywistych napełnień. Dane z dwóch miesięcy (marca 2017 i marca 2018 roku) porównano ze sobą. Przeprowadzona inwentaryzacja, pomiary oraz obliczenia stały się podstawą do stwierdzenia szeregu braków i błędów związanych z oznakowaniem, jak również zarządzaniem strefą płatnego parkowania, zwłaszcza w części dotyczącej manualnego poboru opłat oraz weryfikacji deklarowanego czasu postoju w SPP.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, wskaźnik napełnienia miejsc parkingowych, polityka parkingowa

 

Szymon Fierek, Paweł Zmuda Trzebiatowski, Maciej Bieńczak

Wpływ konsultacji społecznych na ostateczny kształt koncepcji organizacji ruchu na przykładzie Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu

Streszczenie: Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i ich wpływem na rozwiązania transportowe – w szczególności dotyczące uspokojenia ruchu na obszarach miejskich o historycznej zabudowie. W pracy przedstawione zostały trzy warianty koncepcji organizacji ruchu, które zostały zaproponowane na Osiedlu Św. Łazarz w Poznaniu. Propozycje te zostały poddane społecznej weryfikacji podczas konsultacji prowadzonych, zarówno w tradycyjnej postaci – spotkań i warsztatów, jak również przez Internet. W ich efekcie, po uwzględnieniu części uwag, zaproponowane zostało rozwiązanie, które nazwano kompromisowym. Autorzy artykułu poddali weryfikacji postać finalnego rozwiązania, a następnie podjęli się próby oceny czy pierwotne założenia towarzyszące opracowaniu koncepcji organizacji ruchu na rozważanym obszarze uda się zrealizować, wprowadzając wyłonione rozwiązanie kompromisowe. Artykuł kończą wnioski z przebiegu całego procesu – od przygotowania wielowariantowej koncepcji do wyłonienia rozwiązania końcowego.

Słowa kluczowe: konsultacje społeczne, uspokojenie ruchu, organizacja ruchu