Spis treści i streszczenie numeru 9/2016

Do pobrania: 9/2016 – wersja elektroniczna

Spis treści 

Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz – Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej

Radosław Bul – Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej

Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska – Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach

Maria Zych-Lewandowska – Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Warszawie

 

Streszczenie

 

Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz

Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej

Streszczenie: Artykuł porusza problem stosowania liczników czasu upływającego do zmiany sygnału w drogowej sygnalizacji świetlnej. Opisano stosowane urządzenia, ich działanie oraz korzyści i problemy związane z ich stosowaniem. Scharakteryzowano możliwość stosowania liczników w aktualnym stanie prawnym. Artykuł stanowi rozwinięcie artykułu „Liczniki czasu w sygnalizacji drogowej – za i przeciw ich stosowaniu” opublikowanego w czasopiśmie TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013. W artykule scharakteryzowano rodzaje stosowanych liczników oraz stosowane w nich rozwiązania techniczne. Następnie wyróżniono trzy grupy problemów związanych z ich stosowaniem, dotyczące: zagadnień inżynierii ruchu, zagadnień związanych z budową urządzeń oraz zagadnień prawnych i odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie inżynierii ruchu odniesiono się do problemów związanych z projektowaniem algorytmów sterowania oraz wpływem urządzeń na efektywność sterowania. Poruszono także problemy dotyczące projektowania rozmieszczenia tych urządzeń. W części odnoszącej się do zagadnień technicznych przedstawiono zasadę działania urządzeń dostępnych na rynku oraz opisano ich wady. Przeprowadzono analizę wyposażenia sterownika oraz urządzenia, pod kątem standardów bezpieczeństwa stosowanych dla innych urządzeń sygnalizacyjnych. Zwrócono także uwagę na problem wymagań konstrukcyjnych i fotometrycznych dla liczników czasu. W części dotyczącej zagadnień prawnych i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zwrócono uwagę na sytuacje, w których stosowanie liczników czasu może być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierujących, bądź zdarzenia drogowego. Uwzględniono przy tym sposób poruszania się różnych uczestników ruchu. Przedstawiono również czynniki, wpływające na decyzje zarządców dróg instalujących takie urządzenia. Wskazano  obszary, które wymagają uregulowania, w przypadku chęci dopuszczenia do stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej.

Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, licznik czasu, sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Radosław Bul

Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej

Streszczenie: W artykule zaprezentowano główne przesłanki do utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym z celów jest również przedstawienie istniejących koncepcji budowy systemu PKM. Planowana kolej metropolitalna ma z założenia stać się  główną osią transportową miasta i otaczających go gmin. Równocześnie oferta kolei powinna stanowić realną alternatywę dla coraz bardziej uciążliwego przemieszczania się samochodami. Co ważne, stworzenie systemu PKM stymulowałoby rozwój miasta i całego obszaru metropolitalnego. Pomimo pewnych ograniczeń wynikających z specyfiki Poznańskiego Węzła Kolejowego, kolej metropolitalna powinna stanowić główny środek transportu zbiorowego na obszarze metropolii. Może ona odnieść sukces w oparciu o istniejącą przepustowość, jednakże jej rozwój jest uzależniony od zwiększania przepustowości sieci kolejowej poprzez taktowanie, odpowiednią organizację i regulację ruchu kolejowego, a także budowę nowych torów.

Słowa kluczowe: Poznańska Kolej Metropolitalna, kolej metropolitalna, Poznań, PKM

 

Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska

Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach

Streszczenie: Osoby dojeżdżające do pracy generują codziennie dużą liczbę podróży, w tym realizowanych samochodem, przyczyniając się do powstawania zatłoczenia komunikacyjnego. Negatywne następstwa użytkowania samochodów rozważać należy również pod kątem problemów odczuwanych przez pracowników, pracodawców oraz społeczności lokalne, funkcjonujące w sąsiedztwie zakładów pracy. Komisja Europejska wskazuje na konieczność realizacji działań zorientowanych na zmianę zachowań komunikacyjnych osób podróżujących do pracy. W „Zielonej Księdze” oraz „Planie działania na rzecz mobilności w miastach” podkreślono istotną rolę przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych, których promobilnościowa strategia może kształtować zachowania komunikacyjne pracowników. Istnieje zatem potrzeba organizacji w miastach działań edukacyjnych i marketingowych skierowanych do osób pracujących oraz zachęcania przedsiębiorstw do tworzenia tzw. planów mobilności. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących skuteczności planów mobilności dla miejsc pracy oraz opisano działania realizowane przez zagraniczne władze lokalne, regionalne i krajowe, zachęcające pracodawców lub wymuszające na nich obowiązek realizacji projektów zrównoważonej mobilności. Ponadto  przedstawiono wyniki kampanii „Do pracy jadę rowerem”, promującej ruch rowerowy w dojazdach do pracy w Gdyni.

Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością, plany mobilności dla zakładów pracy, działania edukacyjne i promocyjne, ruch rowerowy

 

Maria Zych-Lewandowska

Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Warszawie

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza funkcjonowania warszawskich linii specjalnych kursujących w ramach dorocznej akcji ZNICZ. Przedstawiono krótko historię tego typu linii w Warszawie oraz zaprezentowano organizację ruchu współcześnie. Opisano zarówno linie specjalnie uruchamiane (o numeracjach Cxx), jak i modyfikacje, dla celów obsługi okresu Wszystkich Świętych, linii kursujących regularnie. Opisano linie autobusowe i tramwajowe oraz odniesiono się do zmian dotyczących  kursowania metra. Przedstawiono szczegółowe dane dotyczące użytkowanego taboru, długości tras, pracy przewozowej, odniesiono się również do wybranych pozostałych elementów potrzebnych do obsługi linii cmentarnych, takich jak np. dodatkowe kasy biletowe. Omówiono kwestię konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, przedstawiono podstawowe założenia działania pracowników nadzoru ruchu w omawiane dni, jak również pokazano kilka użytecznych rozwiązań stosowanych przy planowaniu transportu w okresie Wszystkich Świętych. Na koniec omówiono wybrane wyniki badań napełnień, które przeprowadzane były w 2013 roku. Główny wniosek z tych badań wskazuje, że szczyt w okresie Wszystkich Świętych występuję w godzinach 13:00-14:00. Oznacza to, że na ten przedział czasowy należy rezerwować największe zasoby taborowe i pracownicze.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, linie specjalne, obsługa pasażerska cmentarzy