Spis treści  i streszczenie nr 2/2019

Do pobrania: 2/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski – Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim

 Krystian Birr – Badania podróży mieszkańców na potrzeby modelowania wyboru środka transportu

 Mariusz Kamola, Jakub Wesołowski – Techniki analizy i modelowanie więźby ruchu miejskiego

Przemysław Grabias – Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowych

Janusz Dyduch, Henryk Zielaskiewicz, Tomasz Marciniec – Centra logistyczne jako istotny element sieci infrastruktury logistycznej

Andrzej Gołaszewski, Martyna Lis – Przedsięwzięcia i działania zorganizowane w roku 2018 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP dla uczczenia 200. rocznicy urodzin  inż. Ernesta Malinowskiego

 

Streszczenia

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski

Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim

Streszczenie: W badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim powinno stosować się zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne. Te ostatnie są związane z wykorzystywaniem Big Data. W artykule przedstawiono badania popytu i podaży jako podstawę kształtowania oferty przewozowej transportu miejskiego. Następnie omówiono tradycyjne metody badania popytu potencjalnego i czasów jazdy pojazdów tego transportu. Na ich tle zwrócono uwagę na coraz większe możliwości wykorzystywania Big Data w tych badaniach. Określono ich specyfikę posługując się m.in. doświadczeniami praktycznymi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako organizatora transportu miejskiego. Jednostka ta dysponuje zbiorami danych z systemu nadzoru miejskiego ruchu drogowego Tristar powiązanymi z programem Busman służącym do opracowywania i udostępniania pasażerom rozkładów jazdy oraz współuczestniczy z opracowywaniu koncepcji nowoczesnego systemu biletowego, który ma zapewnić istotny zbiór danych dla badań popytu i podaży.

Słowa kluczowe: transport miejski, badania popytu i podaży, big data

 

Krystian Birr

Badania podróży mieszkańców na potrzeby modelowania wyboru środka transportu

Streszczenie: Modelowanie wyboru środka transportu jest zagadnieniem złożonym i wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi matematycznych, jak również wiarygodnych danych wejściowych, pozyskiwanych przede wszystkim z kompleksowych badań ruchu. Zarówno polskie, jak i zagraniczne źródła literatury zalecają uwzględnienie w modelowaniu wyboru środka transportu nie tylko odległości oraz czasu podroży, ale także innych zmiennych. Pozyskanie wartości dla większości z tych zmiennych powinno zachodzić w ramach kompleksowych badań ruchu, które różnią się swym zakresem oraz metodologią w poszczególnych miastach. W artykule streszczono główne wyniki prac autora w zakresie modelowania podziału zadań przewozowych oraz wskazano czynniki, dla których zaleca się pozyskiwać dane w ramach kompleksowych badań ruchu na potrzeby modelowania wyboru środka transportu.

Słowa kluczowe: modelowanie podróży, wybór środka transportu, podział zadań przewozowych

 

Mariusz Kamola, Jakub Wesołowski

Techniki analizy i modelowanie więźby ruchu miejskiego

Streszczenie:  Artykuł prezentuje metody matematyczne zmierzające do uchwycenia zależności więźby ruchu od prędkości średniej w obszarach aglomeracji oraz warunków pogodowych. Uwzględniono również zależności autoregresyjne. Uzyskane wyniki wskazują na dominację zjawisk cyklicznych i sezonowości nad wymienionymi czynnikami. Niemniej jednak zastosowane metody analityczne odsłaniają inne, nieprzewidziane zależności i mogą stanowić materiał do bezpośredniej interpretacji przez specjalistów z dziedziny, jak również punkt wyjścia do budowy bardziej złożonych i adekwatnych modeli predykcyjnych. Artykuł prezentuje również analizę i modelowanie zachowań kierowców na autostradzie w obliczu utrudnień wynikających z planowych prac remontowych.

Słowa kluczowe: więźba ruchu, modelowanie ruchu, modelowanie podróży

 

Przemysław Grabias

Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowych

Streszczenie: W obecnych czasach zapewnienie efektywnego i wydajnego funkcjonowania komunikacji miejskiej należy do priorytetowych zadań władz miasta. Liczne inwestycje obejmują zarówno budowę nowych tras i pętli tramwajowych, jak i zakup nowoczesnego taboru. Istotnym zadaniem jest ich utrzymanie w ciągłej sprawności, długiej żywotności i w dobrym stanie technicznym. By to zapewnić warto zadbać o pozyskanie aktualnych danych o infrastrukturze tramwajowej. Regularne badania torowisk, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznego ich nawierzchni stalowej są jednym z kluczowych aspektów zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. W pracach tych wykorzystywane są techniki geodezyjne, diagnostyczne i inżynierskie. Część z nich to sprawdzone rozwiązania kolejowe, zaadaptowane dla potrzeb tramwajowych i dostosowane do ich charakterystyki. W artykule przybliżono technologie prowadzenia badań technicznych wraz z konkretnymi przykładami wykorzystywanego sprzętu. Do wspomnianych technik należą: pomiar tachymetryczny osi i niwelety toru wykorzystujący specjalną belkę do torów tramwajowych, sprawdzenie parametrów geometrycznych toru z użyciem toromierza elektronicznego, wykonanie przekrojów poprzecznych szyn za pomocą profilomierza oraz pomiar twardości szyn. Znajomość różnorodnych rozwiązań pomiarowych i dostęp do nowoczesnego sprzętu umożliwia pozyskanie wielu cennych informacji o stanie nawierzchni stalowej toru. Dane te pozwalają na wykonanie szczegółowych analiz, często z użyciem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dokonano także analizy przepisów dotyczących torowisk tramwajowych, a najistotniejsze z nich zostały przybliżone w artykule. Posiadanie obszernej znajomości przepisów i wiedzy o technologiach pomiarowych może znacznie uprościć prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury miejskiej komunikacji szynowej.

Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, techniki pomiarowe, tory tramwajowe,  geometria toru

 

Janusz Dyduch, Henryk Zielaskiewicz, Tomasz Marciniec

Centra logistyczne jako istotny element sieci infrastruktury logistycznej

Streszczenie: W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej rozbudowanych a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę odgrywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczona  i funkcjonująca w układzie sieciowym  Ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.

Słowa kluczowe:  centra logistyczne, infrastruktura transportowa, system transportowy, korytarze transportowe

 

Andrzej Gołaszewski, Martyna Lis

Przedsięwzięcia i działania zorganizowane w roku 2018 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP dla uczczenia 200. rocznicy urodzin  inż. Ernesta Malinowskiego

Streszczenie:  Artykuł przedstawia uzasadnienie ogłoszenia przez Zarząd Krajowy SITK RP roku 2018 – Rokiem Inżyniera Ernesta Malinowskiego, przedsięwzięcia i działania podejmowane w jego ramach w Polsce, zarówno krajowe, jak i regionalne oraz w Peru, sposób ich zrealizowania i wynikające z nich wnioski.

Słowa kluczowe: Ernest  Malinowski, historia kolejnictwa, kolej Malinowskiego w Peru, SITK RP