Spis treści i streszczenie numeru 12/2017

Do pobrania: 12/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Dariusz Tłoczyński – Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce 

Juliusz Engelhardt – Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal – Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach

Józef Suda – Operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym na przykładzie MZA Warszawa

Olgierd Wyszomirski – Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia

 

Streszczenia

 

Dariusz Tłoczyński

Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce

Streszczenie: Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego wymuszają przeprowadzanie ciągłego monitorowania potrzeb przewozowych pasażerów realizujących podróże lotnicze oraz ich oczekiwań w stosunku do realizowanej usługi. Jest to szczególne istotne wobec procesów konkurencyjnych na rynku międzygałęziowym i wewnątrzgałęziowym. Analiza postulatów przewozowych wymusza dostosowanie oferty kierowanej do podróżnych. Te oczekiwania mogą być odmienne dla wybranych segmentów podróży. Głównym celem artykułu jest analiza postulatów przewozowych i przedstawienie sposobów zaspokajania ich na rynku regionalnym. Rynek ten został poddany analizie ze względu na duży udział przewozów regionalnych w ogólnej strukturze przewozów lotniczych. Analizę postulatów przewozowych przeprowadzono dla wszystkich połączeń regionalnych oraz podróży z przewoźnikiem tradycyjnym i niskokosztowym, oraz w segmencie podróży służbowych i turystycznych, a także dla połączeń bezpośrednich i pośrednich.

Słowa kluczowe: transport lotniczy, regionalny transport lotniczy, postulaty przewozowe

 

Juliusz Engelhardt

Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Te nowe regulacje umownie zostały określone, jako czwarty pakiet kolejowy. W treści artykułu, w części wstępnej omówiono założenia wstępne, jakie przyjęła Komisja Europejska tworząc projekty przepisów wchodzące w skład czwartego pakietu kolejowego. Następnie omówiono główne zmiany w dyrektywie 2012/34 uchwalone przez Parlament Europejski w grudniu 2016 roku, dotyczące pełnej liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej oraz tworzenia w poszczególnych krajach systemów informacji pasażerskiej sprzedaży tzw. wspólnego biletu. W kolejnej części artykułu omówiono przepisy gruntownie nowelizujące rozporządzenie 1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Przepisy te mają duże znaczenie dla organizacji regionalnych przewozów kolejowych.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, czwarty pakiet kolejowy

 

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal

Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach

Streszczenie: Zarządzanie mobilnością ma na celu zmianę preferencji związanych ze sposobem podróżowania. Wiele europejskich dokumentów wskazuje ten kierunek zatłoczonym miastom nazywając wyzwaniem uporanie się z problemem kongestii transportowej. Aby skutecznie działać w tym zakresie, należy przede wszystkim zmienić podejście w miastach do problemów zrównoważonego rozwoju. Jednym z instrumentów zmiany podejścia jest opracowywanie planów mobilności dla zakładów pracy. Ich atrakcyjność wynika z tego, że są stosunkowo tanie, a mogą znacznie przyczynić się do opanowywania problemów zatłoczenia na drogach i zanieczyszczenia powietrza. W artykule przedstawiono poszczególne części opracowywanego planu mobilności (część analityczna, projektowa, zobowiązująca, oceniająca)  oraz przykłady działań planowanych dla zakładów pracy. Zaprezentowano też  przykładowe wskaźniki monitorowania stopnia realizacji działań zaplanowanych w planie (wskaźniki produktu) oraz zbiór  wskaźników oceny planu mobilności.

Słowa kluczowe: transport miejski, zarządzanie mobilnością, plany mobilności

 

Józef Suda

Operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym na przykładzie MZA Warszawa

Streszczenie: Artykuł prezentuje doświadczenia z budowy, wdrażania i eksploatacji operatorskiego systemu zarządczego umożliwiającego operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym. Skonstruowany i uruchomiony w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie system obejmuje około 1500 pojazdów. Są to autobusy, radiowozy i pojazdy techniczne. W artykule przedstawiono klasyfikacje systemów zarządzania transportem publicznym i ponad 30-to letnie doświadczenie z ich budowy w Warszawie. Obecnie eksploatowana jest trzecia generacja systemów. Prezentowane rozwiązanie to szereg aplikacji funkcjonalnych wykonywanych przez różne firmy, według założeń, wymagań i projektów sformułowanych przez zespół pracowników Politechniki Warszawskiej i Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, operatywne zarządzanie

 

Olgierd Wyszomirski

Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia

Streszczenie: Rozwój transportu w miastach determinuje realizowana na tych obszarach polityka transportowa. U podstaw opracowania leży teza, że polityka transportowa zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju jest w stanie podnieść  obiektywnie i subiektywnie rozumiany poziom jakości życia. W artykule omówiono jakość życia jako zasób miasta. Następnie zwrócono uwagę na jakość życia w miastach w warunkach dominacji samochodów osobowych w podróżach miejskich. W dalszej kolejności przedstawiono kierunki rozwoju systemów transportowych miast zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na przyszłości elektrobusów, samochodów elektrycznych i autonomicznych, wspólnym użytkowaniu samochodów osobowych w świetle tzw. ekonomii współdzielenia oraz na rowerze jako środku transportu miejskiego. Rozważania zakończono podsumowaniem w postaci wniosków.

Słowa kluczowe:  transport  w miastach, zrównoważony rozwój, polityka transportowa, jakość życia