Spis treści  i streszczenie nr 10/2021

Do pobrania: 10/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Zofia Bryniarska, Aleksandra Kuza – Analiza wpływu COVID-19 na funkcjonowanie transportu pasażerskiego 

Michał Małysz – Wrocław Główny jako węzeł kolejowy o znaczeniu europejskim

 

Streszczenia

Zofia Bryniarska, Aleksandra Kuza

Analiza wpływu COVID-19 na funkcjonowanie transportu pasażerskiego 

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wpływu Covid-19 na funkcjonowanie różnych gałęzi transportu pasażerskiego w 2020 i w pierwszej połowie 2021 roku w Polsce i na świecie. Omówiono wskaźnik surowości wprowadzanych restrykcji rządowych. Pokazano, jak wybuch pandemii Covid-19 wpłynął na decyzje rządów dotyczące wprowadzania ograniczeń w życiu społecznym oraz na zmiany w mobilności podczas trwania pandemii Covid-19. Przedstawiono zmiany wielkości przewozów w transporcie pasażerskim ogółem oraz w poszczególnych gałęziach transportu, zmiany mobilności społeczeństwa w miastach, regionach i skali międzynarodowej oraz ich wpływ na zachowania komunikacyjne społeczeństwa w przyszłości.

Słowa kluczowe: COVID-19, transport pasażerski, transport zbiorowy, ograniczenia, mobilność, zachowania komunikacyjne

 

Michał Małysz

Wrocław Główny jako węzeł kolejowy o znaczeniu europejskim 

Streszczenie:  Stacja kolejowa Wrocław Główny jest jedną z tych o największym dobowym ruchu pasażerskim w Polsce. Dane Urzędu Transportu Kolejowego podkreślają jej bardzo duże znaczenie w połączeniach krajowych. Jednak wciąż istnieje niewykorzystany potencjał w kolejowych przewozach międzynarodowych. W porównaniu do transgranicznych pociągów z Poznania, Krakowa i Katowic, oferta przewozowa dla Wrocławia jest wyraźnie ograniczona. Dawniej istniały liczne połączenia dzienne i nocne łączące stolicę Dolnego Śląska z miastami krajów sąsiedzkich oraz kurortami czarnomorskimi. W dobie odrodzenia kolei, w tym rozwoju połączeń nocnych w Europie, konieczne jest zwrócenie uwagi na pozycję Wrocławia sprzyjającą włączeniu go do sieci połączeń międzynarodowych w Europie Zachodniej. Wrocław ma możliwości, aby stanowić istotny węzeł przesiadkowy między Europą Wschodnią i Zachodnią, a jego potencjał jest głównym przedmiotem badań przedstawionych w artykule. Celem artykułu jest nakreślenie możliwości rozwoju połączeń międzynarodowych przechodzących przez Wrocław w trzeciej dekadzie XXI wieku na podstawie analizy dawnych rozkładów jazdy, jak i prognoz rozwoju siatki połączeń między Polską i krajami Europy Zachodniej. Dawne rozkłady jazdy mogą pozwolić na odtworzenie tras połączeń istniejących na przełomie XX i XXI wieku. Natomiast modernizacja infrastruktury kolejowej powinna umożliwić utworzenie nowych połączeń na podstawie dawnych relacji i tras, lecz ze skróconym czasem jazdy i wyższym komfortem podróży. Inwestycje infrastrukturalne mogą pomóc w uruchomieniu takich połączeń z Wrocławia, co wzmocniłoby jego rolę jako kolejowego węzła w skali europejskiej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, pociągi międzynarodowe, stacja Wrocław Główny, węzeł kolejowy