Spis treści i streszczenie numeru 8/2018

Do pobrania: 8/2018 – wersja elektroniczna

Spis treści 

Jacek Malasek – MaaS: Kompleksowa usługa w zakresie mobilności

Krystian Banet, Andrzej Szarata – Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy

Smoleń Piotr, Starowicz Wiesław – Koncepcja systemu oceniającego styl jazdy kierowcy w transporcie drogowym ładunków

Michał Małysz – Kierunki rozwoju kolejowych połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej

 

Streszczenia

 

Jacek Malasek

MaaS: Kompleksowa usługa w zakresie mobilności

Streszczenie: Idea MaaS polega na zintegrowaniu oferty najróżniejszych przewoźników w jedną usługę transportową, zapewniającą najkorzystniejszą możliwość osiągnięcia celu podróży zarówno miejskiej, jak i o zasięgu globalnym. MaaS, powodując zmianę zachowań komunikacyjnych na bardziej racjonalne i przyjazne środowisku, jednocześnie stwarza szanse na bardziej efektywne wykorzystanie funkcjonujących już systemów transportu zbiorowego. Lepsze dostosowanie pojemności pojazdów do potoków pasażerskich i możliwość rezygnacji z konieczności obsługi (zastąpienie np. carsharingiem) tras lub godzin finansowo nieopłacalnych, pozwoli miastom na ograniczenie subsydiowania przewoźników. Tworzone w ramach MaaS nowe modele biznesowe usług transportowych będą korzystne finansowo zarówno dla pasażerów, jak i dla operatorów systemu. Zainteresowaniu rozwojem MaaS w Europie sprzyja ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2018 Rokiem Multimodalności. MaaS Alliance utworzyło grupę roboczą, której zadaniem jest opracowanie dokumentu, rodzaju statutu MaaS, powstającego na bazie doświadczeń z  pierwszych wdrożeń i zgłaszanych oczekiwań obecnych i potencjalnych użytkowników MaaS. Dokument o nazwie Bill of Rights for MaaS User zostanie przedstawiony we wrześniu 2018 roku podczas Światowego Kongresu ITS w Kopenhadze. Zagadnieniem najwyższej wagi przy wdrażaniu MaaS jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego. Wskazane byłoby tutaj korzystanie z doświadczeń Finlandii, która jako pierwsza na świecie uwzględnia Maas w ustawie dotyczącej usług transportowych .

Słowa kluczowe: Mobility-as-a-Service, współdzielenie pojazdów, rekomendacje wdrożeniowe

 

Krystian Banet , Andrzej Szarata

Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy

Streszczenie: W artykule skupiono się na sieci transportu zbiorowego w Częstochowie i zaproponowano kilka wariantów jej kształtowania. W tym celu przeprowadzono analizy symulacyjne bazujące na modelu stanu istniejącego systemu transportowego Częstochowy. Na potrzeby analiz wzięto pod uwagę łącznie cztery warianty w ramach których założono rozwój sieci tramwajowej w Częstochowie, jej ograniczenie oraz likwidację. W każdym z wariantów przeprowadzono pełny rozkład modelu podróży. Na podstawie kryteriów wyjściowych (liczba pasażerów, koszty funkcjonowania linii oraz średni czas podróży) dokonano porównania wariantów.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, sieć tramwajowa, model makroskopowy

 

Smoleń Piotr, Starowicz Wiesław 

Koncepcja systemu oceniającego styl jazdy kierowcy w transporcie drogowym ładunków

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję systemu oceny stylu jazdy kierowcy w oparciu o dane telematyczne, rejestrowane przez terminal GPS zainstalowany w pojeździe. Koncepcja obejmuje zespół wskaźników oceny, metod ich pomiaru oraz algorytm oceniający styl jazdy kierowcy prowadzącego pojazd, służący do drogowego przewozu towarów według zasad techniki prowadzenia pojazdu ecodriving (z jęz. ang.: jazda oszczędna). Koncepcja systemu zakłada, że kierowca będzie oceniany według zaproponowanych parametrów, a jego końcowa ocena zostanie sprowadzona do mierzalnej i porównywalnej wartości liczbowej, dzięki której może być porównywany z innymi kierowcami oraz z wynikami archiwalnymi konkretnego kierowcy. Symulacja działania algorytmu została przeprowadzona na rzeczywistych danych telematycznych udostępnionych przez jedną z małopolskich firm przewozowych na przykładzie 11 kierowców.

Słowa kluczowe: transport drogowy ładunków, ecodriving, styl jazdy kierowców

 

Michał Małysz

Kierunki rozwoju kolejowych połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej

Streszczenie:  Celem artykułu jest przedstawienie wizji rozwoju połączeń dalekobieżnych na linii kolejowej nr 273, tj. Magistrali Nadodrzańskiej łączącej Wrocław i Szczecin przez Zieloną Górę. Przez wiele lat oferta tego typu połączeń na magistrali była mocno ograniczona, a pociągi pośpieszne ze Śląska na Pomorze Zachodnie przeważnie korzystały z szybszej trasy przez Poznań. Dzięki przeprowadzonej modernizacji stan infrastruktury magistrali znacznie się poprawił, a od grudnia 2017 roku miała ona stanowić najszybszą trasę z Wrocławia do Szczecina. W celu porównania dwóch wariantów tras zostało wykonane badanie jakości podróży przez obydwie trasy oraz zgodności czasu jazdy z rozkładem 2017/2018. W obydwu przypadkach czas jazdy różnił się od rozkładowego, ale w przypadku magistrali rzeczywiście był krótszy. Poza zwiększeniem prędkości jazdy szczególnym bodźcem rozwoju oferty na magistrali może być realizacja projektu „Kolej na dobre połączenia” obejmującego modernizację taboru przeznaczonego na tę linię. Poprzez zaplanowane w projekcie działania linia kolejowa nr 273 powinna być w przyszłości znacznie częściej wykorzystywana w połączeniach dalekobieżnych. W tym celu w artykule zostały zaproponowane rozwiązania służące optymalizacji rozkładu jazdy m.in. usprawnienie istniejących połączeń, wykorzystanie obiegu składów do utworzenia nowych pociągów dziennych i nocnych, łączenie kilku relacji, a finalnie zagęszczenie taktu na magistrali do dwugodzinnego. Odpowiednio dobrana oferta może stanowić dobrą alternatywę dla trasy przez Poznań oraz zapewnić nowe i szybkie połączenia kolejowe północ-południe.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, linia kolejowa nr 273, Magistrala Nadodrzańska, Wrocław, Szczecin