Spis treści i streszczenie numeru 10/2017

Do pobrania: 10/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Jan Paszkowski, Rafał Kucharski – Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym

Jan Aleksandrowicz – Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza

Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz – Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonej mobilności

Jarosław Pierzchała, Wiesław Starowicz – Badania sondażowe na temat  przystosowania transportu zbiorowego do potrzeb osób niewidomych  i słabowidzących w Krakowie

 

Streszczenia

 

Jan Paszkowski, Rafał Kucharski

Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym

Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych z paradoksem przepustowości, zarówno w podejściu matematycznym, związanym z projektowaniem i analizą sieci transportowych, jak i przykłady związane ze zmianą zachowań mieszkańców, na przykładzie rozbudowy sieci wybranych miast.  Omówione zostały w nim podstawowe zasady dotyczące rozkładu ruchu oraz paradoks Braessa z niego wynikający.  W dalszej części artykułu przytoczone są przykłady analiz związanych z wpływem rozbudowy sieci drogowej na warunki ruchu – zarówno znane prawo Lewisa-Mogridge’a, czy paradoks Downsa/Thompsona, jak i próby ich odnalezienia w innych lokalizacjach. Na podstawie tego wstępu rozważane są metody odwzorowania paradoksów w modelu czterostadiowym. Zaproponowano modyfikację parametrów modelu na każdym jego etapie w taki sposób, aby odwzorować możliwe skutki rozbudowy sieci. Parametry te związane są ze zmianą liczby, źródeł lub celów podróży, podziału zadań przewozowych, czy zmian udziału godzin szczytu. Podejście takie daje szansę na wykazanie dodatkowych efektów realizacji inwestycji drogowej, których nie obejmuje standardowy model czterostadiowy, a które mogą zmniejszać pozytywny wpływ nowej inwestycji na warunki ruchu w mieście

Słowa kluczowe: miejska sieć drogowa, przepustowość sieci drogowej, model czterostadiowy

 

Jan Aleksandrowicz

Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza

Streszczenie: W artykule została zaprezentowana koncepcja darmowych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w trakcie wysokiego zanieczyszczenia powietrza. W pracy zostały zaprezentowane różne modele organizacji darmowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na działania organizatorów transportu zbiorowego w miastach i przewoźników kolejowych, mające na celu realizowanie bezpłatnych przejazdów dla pasażerów w dni z przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza. W pracy przedstawiono także obecne regulacje prawne obowiązujące w Krakowie oraz autorską koncepcje ich rozszerzenia na przejazdy kolejowe. W artykule zaprezentowano analizę koncepcji pod względem jej kosztów i potencjalnych zysków.

Słowa kluczowe: szybka kolej aglomeracyjna, bezpłatne przejazdy, smog

 

Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz

Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonej mobilności

Streszczenie: Ciągły rozwój miast determinuje konieczność  wprowadzania cyklicznych zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego.  W artykule opisane są dobre praktyki jakie stosuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług. Priorytetowo traktuje bezpieczeństwo w podróży oraz ciągłe podnoszenie komfortu pasażerów w ich codziennych przejazdach transportem zbiorowym w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Artykuł omawia szereg działań na różnych płaszczyznach począwszy od przystanków i infrastruktury towarzyszącej przez eksploatowany tabor, szkolenia pracowników, które sprawiają, że korzystanie z transportu zbiorowego w Krakowie jest coraz łatwiejsze i bardziej komfortowe. Aby nadążyć nad zmieniającymi się oczekiwaniami pasażerów oraz nowymi technologiami dostępnymi w dzisiejszym świecie, niezbędne jest kontynuowanie wdrażania innowacji, które sprawiać będą, że transport zbiorowy będzie się stawał coraz atrakcyjniejszy w stosunku do transportu indywidualnego, a nie będzie mało dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, innowacje, osoby o ograniczonej mobilności

 

Jarosław Pierzchała, Wiesław Starowicz

Badania sondażowe na temat  przystosowania transportu zbiorowego do potrzeb osób niewidomych  i słabowidzących w Krakowie

Streszczenie: Artykuł  ma na celu przedstawienie problemów, sytuacji oraz niedogodności, z którymi najczęściej stykają się podczas podróży środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie osoby niewidome i słabowidzące. Podstawą do identyfikowania problemów i ocen były badania sondażowe przeprowadzone wśród osób niewidomych i słabowidzących. Badano problemy w zlokalizowaniu przystanku, najlepsze źródła informacji o rozkładzie jazdy i nadjeżdżającym pojeździe, problemy podczas wsiadania do pojazdu, podczas podróży i wysiadania oraz oceny skrajne niezadowolenia i zadowolenia  z miejskiego transportu zbiorowego.  Według ankietowanych transport zbiorowy w Krakowie staje się powoli coraz bardziej im przyjazny. Ogólna jego ocena w skali 1 -10 wynosi 6.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, osoby niewidome, osoby słabowidzące