Spis treści i streszczenie numeru 3/2015

Do pobrania: 3/2015 – wersja elektroniczna

Spis treści 

Krzysztof Grzelec – Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego

Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski – Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Adam Sikora, Daniel Wojtkowiak, Filip Odważny – Przykład zastosowania programu symulacyjnego FlexSim w  usprawnianiu funkcjonowania magazynu

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów transportu publicznego w Kielcach

Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska – Analiza funkcjonowania bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie

 

Streszczenia

Krzysztof Grzelec

Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego

Streszczenie: Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców tworzą obszar podstawowego zakresu badań marketingowych w transporcie zbiorowym. Wyniki tych badań powinny być wykorzystywane przez organizatorów transportu miejskiego do kształtowania oferty przewozowej, przede wszystkim w aspekcie jakości usług przewozowych. Małe i średnie gminy położone w obrębie aglomeracji miejskich charakteryzuje znacznie wyższy udział transportu indywidualnego w realizacji potrzeb przewozowych, w porównaniu z miastami dużymi, tworzącymi trzon aglomeracji. Odmiennie w związku z tym mogą kształtować się preferencje mieszkańców w małych gminach położonych na obrzeżach aglomeracji, w tym przyczyny wyboru określonych środków transportu w realizacji podróży miejskich, międzymiejskich i podmiejskich. Tę specyfikę preferencji i zachowań transportowych mieszkańców gmin położonych na obrzeżach aglomeracji należy uwzględniać już na etapie projektowania badań. Artykuł prezentuje wyniki badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji gdańskiej. Badania zostały zrealizowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w latach 2010-2013, a ich wyniki zostały przekazane władzom samorządowym i organizatorom transportu zbiorowego, świadczącym usługi przewozowe na obszarze tych gmin, w celu wykorzystania tych wyników do planowania, organizowania, zarządzania i kontrolowania usług transportowych.

Słowa kluczowe: preferencje transportowe, zachowania transportowe, badania marketingowe, transport zbiorowy

 

Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski

Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Streszczenie: Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego wpływają bezpośrednio na spektrum obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących wybranych aspektów ruchu drogowego. Proponowana zmiana przepisów regulujących zasady rejestrowania pojazdów, umożliwiająca rejestrowanie pojazdów dostosowanych do ruchu lewostronnego bez wymaganych do tej pory modyfikacji generuje konsekwencje zarówno ekonomiczne, jak również w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy poruszanie się takimi pojazdami w ruchu prawostronnym wpływa na bezpieczeństwo jego uczestników oraz jaki jest poziom tego wpływu przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych. Wyniki wskazały na wpływ proponowanych zmian na bezpieczeństwo kierujących, a ich poziom okazał się znacząco większy niż w przypadku innych zmian, takich jak obniżenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, ruch lewostronny, ruch prawostronny, bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Adam Sikora, Daniel Wojtkowiak, Filip Odważny

Przykład zastosowania programu symulacyjnego FlexSim w  usprawnianiu funkcjonowania magazynu

Streszczenie: W ostatnich latach firmy coraz częściej dostrzegają optymalizację jako szansę na redukcję kosztów. W wielu przedsiębiorstwach powstają specjalne działy, które zajmują się optymalizacją procesów. Jednym z wielu skutecznych narzędzi używanych do optymalizacji procesów mogą być symulacje komputerowe. Symulacje komputerowe polegają na odtworzeniu rzeczywistych warunków panujących w przedsiębiorstwie lub zaprojektowaniu nowego procesu w programie symulacyjnym. Symulacje pozwalają na nieinwazyjne sprawdzenie możliwych rozwiązań oraz wybranie najlepszego z nich. W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania symulacji komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim w rozwiązywaniu realnych problemów przedsiębiorstw. Pierwszy projekt realizowany był w firmie Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Projekt dotyczył przebudowany jednego z magazynów. Utworzony model przedstawił aktualną sytuację oraz pozwolił na stworzenie alternatywnych rozwiązań, a następnie wybranie najlepszego rozwiązania dla firmy. Drugi projekt miał za zadanie sprawdzić czy wąskie gardła procesu dostaw części do produkcji spowodują opóźnienia w dostawach. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, odwzorowano najpierw rzeczywisty proces. Po dokładnym odwzorowaniu procesu, wykonano kilka symulacji, które wskazały przedziały spóźnień pociągów.

Słowa kluczowe: symulacje komputerowe, optymalizacja, procesy logistyczne.

 

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz

Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów transportu publicznego w Kielcach

Streszczenie: Jakość funkcjonowania transportu zbiorowego w miastach nabiera dużego znaczenia wobec rosnących wymagań ze strony pasażerów, których oczekiwania i satysfakcja powinny być zaspokojone. Usługi powinny posiadać cechy, które będą na tyle atrakcyjne dla pasażerów, by skłonić ich do rezygnacji z korzystania z samochodów prywatnych. Celem pracy jest ocena preferencji i poziomu realizacji cech jakości usług przewozowych przez pasażerów transportu publicznego w Kielcach (realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach), ustalenie luki jakościowej oraz ogólnego stopnia zadowolenia respondentów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Oceny tej dokonano w oparciu o wywiad wraz z uwzględnieniem ocen skrajnych pasażerów, które stanowią doskonałe uzupełnienie wyników. Dokonano też porównania oceny cech jakości transportu publicznego w Kielcach z wynikami z 2005 roku. Dane uzyskano we własnych badaniach na próbie 496 użytkowników transportu publicznego w Kielcach. W ostatniej części artykułu omówiono też jakość przewozów na podstawie tzw. ocen skrajnych pasażerów.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów,preferencje pasażerów

 

Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska

Analiza funkcjonowania bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie

Streszczenie: W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze wykorzystywanie roweru, jako środka transportu w codziennych podróżach. Zalety komunikacji rowerowej zaczynają być dostrzegane przez różne grupy wiekowe i sprawiają, że wiele osób decyduje się na ten alternatywny środek transportu. Wraz z rozwojem ruchu rowerowego, wzrosło również znaczenie miejskich wypożyczalni rowerowych. Dzięki nim, każda osoba, chcąca odbywać podróże, dostaje taką szansę, zazwyczaj pod warunkiem rejestracji na stronie operatora systemu oraz uiszczenia niewielkiej opłaty. Rower miejski jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla osób nie mogących pozwolić sobie na własny sprzęt, a jego rosnąca popularność może mieć istotny wpływ na poprawę stanu środowiska oraz zatłoczenia na drogach. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania pierwszej otwartej w Polsce w 2008 roku bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie,  która rozpoczęła modę na rower miejski. W pierwszej części artykułu wskazano zalety podróży rowerowych oraz omówiono politykę rowerową Krakowa. Przedstawiono także działalność bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike wraz z opisem jej rozwoju. Ponadto porównano system krakowski z innymi systemami wypożyczalni rowerów miejskich w Polsce. Kolejną część artykułu poświęcono analizie danych dotyczących wypożyczeń w sezonie 2014, uzyskanych od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT). Na podstawie analiz oszacowano charakterystyki dotyczące wypożyczeń w poszczególnych miesiącach, dniach tygodnia oraz godzinach doby, z rozróżnieniem stacji wypożyczeń i zwrotów, a także czasów korzystania z roweru. Wskazano również trasy, które są najczęściej wybierane przez użytkowników systemu KMK Bike. W podsumowaniu zwrócono uwagę na rosnące znaczenie miejskiej wypożyczalni rowerów oraz zaznaczono potrzebę ciągłego rozwoju systemu.

Słowa kluczowe: transport rowerowy, bezobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich, infrastruktura rowerowa