Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów i rozwiązania techniczno-organizacyjne krajowe i zagraniczne. Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.:

  • zarządzanie transportem w miastach i regionach
  • organizacja i zarządzanie ruchem drogowym
  • zarządzanie transportem zbiorowym
  • zmiany w przepisach prawnych
  • rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma z rocznym opóźnieniem.

Bazy indeksujące artykuły TMiR
Baza BAZTECH - http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus - http://indexcopernicus.com/

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2017

Informacje dodatkowe
Za wydrukowanie artykułu Redakcja pobiera opłatę 500 zł.

O ulgę w opłacie mogą się starać członkowie SITK oraz wieloletni współpracownicy.

Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam Redakcja nie odpowiada.